.

Hot Issue

Search this site

ลงทะเบียนWho's Online

สถิติการเข้าชม


PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2010 เวลา 02:46 น.


พระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. 2504

(ควบคุมสารกัมมันตภาพรังสี เช่น เรือพลังงานนิวเคลียร์ หรือเรือบรรทุกสารกัมมันตภาพรังสี)


  ฉบับเต็ม คลิกที่นี่


    พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติที่บังคับใช้เกี่ยวกับกิจกรรมในทะเล คือ

    มาตรา 13  ห้ามมิให้ผู้ใดนำหรือส่งออกนอกราชอาณาจักรนำหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งวัสดุนิวเคลียร์พิเศษ วัสดุพลอยได้หรือวัสดุต้นกำลัง เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากคณะกรรมการ

    ในการอนุญาต คณะกรรมการมีอำนาจกำหนดเงื่อนไขเพื่อประโยชน์ความปลอดภัยไว้ในใบอนุญาตให้ผู้รับใบอนุญาตปฏิบัติ ใบอนุญาตให้เป็นไปตามแบบที่คณะกรรมการกำหนด

    ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตตามมาตรานี้ นำหรือส่งออกนอกราชอาณาจักรนำหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งวัสดุตามใบอนุญาตโดยไม่ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืนเงื่อนไขในใบอนุญาต ให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนำหรือส่งออกนอกราชอาณาจักรนำหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งวัสดุนั้นแล้วแต่กรณี โดยมิได้รับอนุญาตตามความในมาตรานี้

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2010 เวลา 09:26 น.
 
bottom

top

Latest News

Popular

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

bottom