.

Hot Issue

Search this site

ลงทะเบียนสถิติการเข้าชมPDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย sopitmam   
วันอังคารที่ 11 เมษายน 2017 เวลา 04:46 น.

ขยะทะเล


จากข้อมูลของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (2559) พบว่า พ.ศ. 2558 พบขยะทะเลที่มาจากกิจกรรมชายฝั่งและการพักผ่อนมีสัดส่วนถึงร้อยละ 78 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นขยะพลาสติก ดังรูป


สัดส่วนจำนวนชิ้นของขยะทะเลในประเทศไทย ตั้งแต่ พ.ศ. 2552-2558
(ดัดแปลงจาก สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน, 2559)


นอกจากนี้ ยังมีสถิติขยะมูลฝอยทั่วประเทศของกรมควบคุมมลพิษทีี่พบว่า พ.ศ. 2559 ประเทศไทยมีขยะมูลฝอย 27.04 ล้านตัน โดยนำไปกำจัดอย่างถูกต้องจำนวน 9.59 ล้านตัน (ร้อยละ 36) นำกลับมาใช้ประโยชน์ จำนวน 5.76 ล้านตัน (ร้อยละ 21) เหลืออีกจำนวน 11.69 ล้านตัน (ร้อยละ 43) เป็นขยะที่มีการกำจัดที่ไม่ถูกต้องและขยะสะสมที่ไม่มีการเก็บขน ซึ่งตกค้างในพื้นที่อีก 10.13 ล้านตัน ซึ่งส่วนหนึ่งของขยะจำนวนนี้อาจถูกลมพัดพา หรือชะลงแม่น้ำลำคลอง และไหลออกสู่ทะเลได้ในที่สุด ทั้งนี้ จากการประเมินในระดับโลกพบว่า ขยะในทะเลร้อยละ 80 มีแหล่งที่มาจากกิจกรรมบนบก โดยเฉพาะขยะที่มีการจัดการไม่ถูกต้องและขยะตกค้าง อีกร้อยละ 20 มาจากกิจกรรมในทะเล (Ocean Conservancy, 2015) ทั้งนี้ ร้อยละ 60-80 ของขยะทะเลทั้งหมดเป็นขยะพลาสติก


   


ผลกระทบจากขยะทะเลในประเทศไทย

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ระบบนิเวศและทรัพยากรเกิดความสูญเสีย เช่น การตายของปะการัง เนื่องจากมีอวนจำนวนมากปกคลุมในแนวปะการัง การกินขยะและการติดอวนของสัตว์ทะเลจนตายหรือติดเชื้อ ทั้งนี้ยังทำให้เกิดการแพร่กระจายของชนิดพันธุ์ต่างถิ่น โดยการติดมากับขยะที่ล่องลอยอยู่ในน้ำจากพื้นที่หนึ่งไปยังอีกพื้นที่หนึ่ง

ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ

สร้างความเสียหายให้กับการเดินเรือ การประมง และสัตว์ทะเลจำนวนมาก รวมถึงนิเวศบริการทั้งในทะเลและชายฝั่ง ซึ่งส่งผลต่อรายได้ทั้งที่มาจากการประมง และการท่องเที่ยว

ผลกระทบต่อสังคม

เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของคนในสังคม เช่น การได้รับบาดเจ็บจากขยะบริเวณชายหาดและขยะทะเลขนาดเล็กที่สามารถเข้าไปปนเปื้อนในห่วงโซ่อาหารทั้งมนุษย์และสัตว์ทะเล เป็นต้น

ในการแก้ไขปัญหาขยะทะเล กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพียงลำพังหน่วยงานเดียวไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากต้นทางของขยะทะเลมาจากบนบก การแก้ไขปัญหาจึงต้องมีการบูรณาการจากหลายหน่วยงาน ทั้งนี้ นับตั้งแต่มีคณะรักษาความสงบแห่งชาติในเดือนพฤษภาคม 2557 เรื่องสิ่งแวดล้อมและขยะทะเลได้รับการยกระดับให้ความสำคัญเป็นวาระแห่งชาติ โดยมีแผนยุทธศาสตร์จัดการมลพิษ 20 ปี แผนจัดการมลพิษ 5 ปี (2560-2564) โดยมีการบูรณาการจากหลายหน่วยงาน ซึ่งเรื่องขยะทะเลได้บรรจุอยู่ในแผนจัดการมลพิษดังกล่าว


 


อ้างอิง

[1] กรมควบคุมมลพิษ 2559 http://www.pcd.go.th/public/News/GetNews.cfm?task=lt2009&id=17560 [เข้าถึงเมื่อ 4 กรกฎาคม 2560]

[2] สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน,  2559.  ฐานข้อมูลกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเอกสารยังไม่เผยแพร่.

[3] Ocean Conservancy (2015) Stemming the tide: Land-based strategies for a plastic-free ocean 7:47


แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 04 กรกฏาคม 2017 เวลา 08:37 น.
 
bottom

top

Latest News

Popular


bottom