.

ประเด็นเด่น

Search this site

ลงทะเบียน

MKH Update

สถิติการเข้าชม


 

ข้อมูลจังหวัดชายทะเล


              ประเทศไทยมีจังหวัดที่มีพื้นที่ทะเลทั้งหมด 23 จังหวัด ประกอบด้วยจังหวัดทางฝั่งอันดามัน 6 จังหวัด และฝั่งอ่าวไทย 17 จังหวัด จังหวัดที่มีชายฝั่งทะเลยาวที่สุด คือ จังหวัดชุมพร ซึ่งมีชายฝั่งทะเลยาวถึง 248.33 กิโลเมตร ส่วนจังหวัดที่มีชายฝั่งทะเลสั้นที่สุด คือ กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีชายฝั่งทะเลยาวเพียง 7.11 กิโลเมตร อยู่ในเขตบางขุนเทียน รายละเอียดเพิ่มเติมแสดงดังตารางด้านล่าง


จังหวัดติดทะเล
พื้นที่
(ตร.กม.)
ความยาวชายฝั่ง
(กม.)
จำนวนเกาะ

ประชากร
(คน)

จำนวนครัวเรือน
ประมง*
ภาคตะวันออก
ตราด**
2,819.00
178.19
66
229,380
2,959
จันทบุรี
6,338.00
104.04
19
532,466
2,247
ระยอง
3,552.00
105.61
16
711,236
1,145
ชลบุรี
4,363.00
170.16
47
1,509,125
791
ฉะเชิงเทรา
5,351.00
16.56
1
709,889
189
ภาคกลาง
สมุทรปราการ
1,004.09
57.39
0
1,310,766
796
กรุงเทพมหานคร
1,568.74
7.11
0
5,682,415
9
สมุทรสาคร
872.35
42.04
0
568,465
722
สมุทรสงคราม
416.70
24.23
0
193,902
1,089
เพชรบุรี
6,225.14
89.72
0
482,375
1,598
ประจวบคีรีขันธ์
6,367.62
246.83
23
543,979
1,448
ภาคใต้
ชุมพร
6,010.00
248.33
54
509,650
2,275
สุราษฎร์ธานี
12,891.47
157.17
108
1,057,581
3,857
นครศรีธรรมราช
9,942.50
236.82
9
1,557,482
4,880
สงขลา
7,393.89
158.53
6
1,424,230
7,121
ปัตตานี
1,940.36
140.03
4
709,796
2,656
นราธิวาส
4,475.43
57.02
3
796,239
714
ระนอง
3,298.05
172.51
56
190,399
2,279
พังงา
4,170.90
235.78
155
267,491
4,667
ภูเก็ต
543.03
202.83
37
402,017
962
กระบี่
4,708.51
203.79
154
469,769
4,908
ตรัง
4,917.52
135.03
54
643,072
3,817
สตูล
2,478.98
161.38
106
319,700
4,098
รวม
101,678.27
3,151.10
936
20,821,424
55,227

หมายเหตุ : *ข้อมูลจำนวนครัวเรือนประมงล่าสุด ณ ปี 2543

   **จังหวัดตราด มีพื้นที่เขตปกครองทางทะเล 7,257.00 ตร.กม.

 

คลิกที่ชื่อจังหวัดเพื่อดูข้อมูล

 

นราธิวาส นราธิวาส จันทบุรี จันทบุรี ชลบุรี > ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา ตราด ตราด สมุทรปราการ สมุทรปราการ เขตบางขุนเทียน, กทม. เขตบางขุนเทียน, กทม. สมุทรสาคร สมุทรสาคร สมุทรสงคราม สมุทรสงคราม เพชรบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ชุมพร ระนอง ระนอง พังงา พังงา ภูเก็ต ภูเก็ต กระบี่ กระบี่ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ตรัง ตรัง สตูล สตูล สงขลา สงขลา ปัตตานี ปัตตานี ระยอง ระยอง จันทบุรี นราธิวาส ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ เขตบางขุนเทียน, กทม. ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี สงขลา สมุทรสาคร สตูล นครศรีธรรมราช ชุมพร ตรัง พังงา ปัตตานี ประจวบคีรีขันธ์ กระบี่ ระนอง เพชรบุรี สมุทรสงคราม ตราด

 

บล

 

ที่มา :

กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/041/22.PDF 2561. สืบค้น 26 กุมภาพันธ์ 2561. 

กรมการปกครอง.การปกครองส่วนภูมิภาค. "จังหวัดของประเทศไทย." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก จังหวัดของประเทศไทย สืบค้น มีนาคม 2561

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง. กองแผนศูนย์สารสนเทศ. "เกาะในประเทศไทย." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://km.dmcr.go.th/th/category?cat=52. สืบค้น 28 มีนาคม 2561

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง. "รายงานรวบรวมข้อมูลฐานข้อมูลกัดเซาะชายฝั่งรายจังหวัด ๒๓ จังหวัด."[ออนไลน์].เข้าถึงได้จาก: http://www.dmcr.go.th/detailLib/2394/. สืบค้น 20 มีนาคม 2561

กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติประมง. กองนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประมง. กรมประมง. "สถิติประมงแห่งประเทศไทย พ.ศ.2558."[ออนไลน์].เข้าถึงได้จาก: http://www.fisheries.go.th/strategystat/themeWeb/books/2558/1/yearbook2558_Rev060960.pdf. สืบค้น 26 มีนาคม 2561
   
ศูนย์สารสนเทศเพื่อการบริหารและงานปกครอง. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ข้อมูลการปกครอง." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.dopa.go.th/padmic/jungwad76/jungwad76.htm [ม.ป.ป.]. สืบค้น 20 มีนาคม 2561.

 bottom

top

Latest News

Popular


bottom