พิมพ์กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์
(Ministry of Agriculture and Cooperatives)
 


 
กรมประมง
(Department of Fisheries)
    ทำ หน้าที่ดูเเล ทรัพยากรประมง ควบคุม ป้องกัน ปราบปราม การทำประมงให้เป็นไปตามกฎหมายเเละดำเนินการเกี่ยวกับการทำประมงในน่านน้ำ เเละนอกน่านน้ำร่วมกับประเทศอื่นๆ ควบคู่กับการส่งเสริมเเละพัฒนาอาชีพเกี่ยวกับการประมง