พิมพ์


alt

กระทรวงการต่างประเทศ
(Ministry of Foreign Affairs)
   


    กรมสนธิสัญญาเเละกฎหมาย
(Department of Treaties and Legal Affairs)
 

มีหน้าที่พิจารณาและดำเนินการการเข้าเป็นภาคอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมาย ทะเล ซึ่งรวมไปถึงการเป็นหน่วยงานประสานงานในการพิจารณากฎหมาย ข้อบังคับ กฎระเบียบที่เกี่ยวกับการใช้ทะเล และกิจกรรมทางทะเล การจัดทรัพยากร ว่าสอดคล้องกับหลักกฎหมายระหว่างประเทศหรือไม่


 ^ด้านบน