.

สื่อออนไลน์

Search this site

ลงทะเบียน

MKH Update

สถิติการเข้าชม


 

สรุปข้อมูลผู้เยี่ยมเยือน ปี 2550

จังหวัดสมุทรปราการ

 

รายการข้อมูล

 ไทย  

  ต่างประเทศ  

รวม

 จำนวนผู้เยี่ยมเยือน

769,066

493,016

1,262,082

 นักท่องเที่ยว

121,175

174,495

295,670

 นักทัศนาจร

647,891

318,521

966,412

 ระยะเวลาพำนักเฉลี่ยของนักท่องเที่ยว (วัน)

1.33

1.53

1.45

 ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย/คน/วัน (บาท)

648.37

1,042.15

813.69

 นักท่องเที่ยว

894.27

1,309.82

1,153.21

 นักทัศนาจร

586.98

817.43

662.93

 รายได้ (ล้านบาท)

524.93

610.61

1,135.54

 นักท่องเที่ยว

144.63

350.24

494.87

 นักทัศนาจร

380.30

260.37

640.67

 จำนวนครั้งเฉลี่ยของการเดินทางในรอบปี (ครั้ง)

2.49

1.29

2.02

นักท่องเที่ยว

2.03

1.31

1.60

นักทัศนาจร

2.58

 1.28

2.15


ที่มา :
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา. “Domestic Tourism Statistics” Select Year 2007 Select Province Samut Prakan. เข้าถึงได้จาก : http://www2.tat.or.th/stat/web/static_tst.php. สืบค้น 10 พฤศจิกายน 2552.bottom

top

Latest News

Popular


bottom