.

Hot Issue

สื่อออนไลน์

Search this site

ลงทะเบียน

MKH Update

Visitor


 

สรุปข้อมูลผู้เยี่ยมเยือน ปี 2550

จังหวัดกระบี่

 

รายการข้อมูล

ไทย

 ต่างประเทศ  

รวม

 จำนวนผู้เยี่ยมเยือน

 936,782

 1,189,325

2,126,107

 นักท่องเที่ยว

790,120

1,106,206

1,896,326

 นักทัศนาจร

 146,662

83,119

229,781

 ระยะเวลาพำนักเฉลี่ยของนักท่องเที่ยว (วัน)

 2.89

4.84

4.03

 ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย/คน/วัน (บาท)

2,501.77

3,432.00

3,144.52

 นักท่องเที่ยว

 2,557.21

3,451.91

3,184.28

 นักทัศนาจร

 1,638.67

 2,150.52

1,823.81

 รายได้ (ล้านบาท)

6,079.98

18,648.95

24,728.93

 นักท่องเที่ยว

5,839.65

 18,470.20

24,309.85

 นักทัศนาจร

 240.33

178.75

419.08

 จำนวนครั้งเฉลี่ยของการเดินทางในรอบปี (ครั้ง)

2.57

1.95

2.22

นักท่องเที่ยว

 2.57

1.99

2.23

นักทัศนาจร

 2.57

1.41

2.15


ที่มา :
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา. “Domestic Tourism Statistics” Select Year 2007 Select Province Krabi. เข้าถึงได้จาก : http://www2.tat.or.th/stat/web/static_tst.php. สืบค้น 10 พฤศจิกายน 2552.bottom

top

Latest News

Popular


bottom