พิมพ์

 

สรุปข้อมูลผู้เยี่ยมเยือน ปี 2550

จังหวัดตรัง

 

รายการข้อมูล

ไทย

ต่างประเทศ  

รวม

 จำนวนผู้เยี่ยมเยือน

776,996

81,642

858,638

 นักท่องเที่ยว

627,507

 70,816

698,323 

 นักทัศนาจร

149,489

10,826

160,315

 ระยะเวลาพำนักเฉลี่ยของนักท่องเที่ยว (วัน)

 2.27

  2.73

2.32

 ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย/คน/วัน (บาท)

 1,674.96

 2,083.35

1,721.84

 นักท่องเที่ยว

1,757.39

2,146.89

1,803.93

 นักทัศนาจร

 890.23

 949.58

894.24

 รายได้ (ล้านบาท)

 2,634.05

425.02

3,059.07

 นักท่องเที่ยว

2,500.97

 414.74

2,915.71

 นักทัศนาจร

 133.08

 10.28

143.36

 จำนวนครั้งเฉลี่ยของการเดินทางในรอบปี (ครั้ง)

 3.13

 2.38

3.06

นักท่องเที่ยว

 3.25

2.44

3.17

นักทัศนาจร

 2.63

1.99

2.59

 

ที่มา :
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา. “Domestic Tourism Statistics” Select Year 2007 Select Province Trang. เข้าถึงได้จาก : http://www2.tat.or.th/stat/web/static_tst.php. สืบค้น 10 พฤศจิกายน 2552.