.

สื่อออนไลน์

Search this site

ลงทะเบียน

MKH Update

สถิติการเข้าชม


 

สรุปข้อมูลผู้เยี่ยมเยือน ปี 2550

จังหวัดปัตตานี

 

รายการข้อมูล

ไทย

ต่างประเทศ

รวม

จำนวนผู้เยี่ยมเยือน

131,133

865

131,998

 นักท่องเที่ยว

98,915

 705

99,620

 นักทัศนาจร

 32,218

160

32,378

ระยะเวลาพำนักเฉลี่ยของนักท่องเที่ยว (วัน)

 1.61

 1.74

1.61

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย/คน/วัน (บาท)

 917.02

 1,211.25

919.12

 นักท่องเที่ยว

982.66

1,312.15

985.18

 นักทัศนาจร

 592.21

437.50

591.46

รายได้ (ล้านบาท)

175.70

 1.68

177.38

 นักท่องเที่ยว

 156.62

1.61

158.23

 นักทัศนาจร

19.08

 0.07

19.15

จำนวนครั้งเฉลี่ยของการเดินทางในรอบปี (ครั้ง)

 3.29

 3.41

3.29

นักท่องเที่ยว

 3.26

 3.40

3.26

นักทัศนาจร

 3.39

 3.46

3.39

 

ที่มา :

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา. “Domestic Tourism Statistics” Select Year 2007 Select Province Pattani. เข้าถึงได้จาก : http://www2.tat.or.th/stat/web/static_tst.php. สืบค้น 10 พฤศจิกายน 2552.bottom

top

Latest News

Popular


bottom