พิมพ์


พระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2525

(การสุขาภิบาลหรือสาธารณสุข)


ฉบับเต็ม คลิกที่นี่


    พระราชบัญญัติฉบับนี้มีบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางทะเล คือ

    มาตรา 5 ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต ครอบครอง จำหน่าย นำเข้า ส่งออกหรือนำผ่านซึ่งเชื้อโรค หรือพิษจากสัตว์ เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากอธิบดี

    การขออนุญาตและการอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง


    มาตรา 5/1 บทบัญญัติตามมาตรา 5 ไม่ใช้บังคับแก่กระทรวง ทบวง กรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษาทางวิทยาศาสตร์หรือสถานพยาบาลที่เป็นหน่วยงานของรัฐ องค์การเภสัชกรรม และสภากาชาดไทย ทั้งนี้ เฉพาะในงานอันเกี่ยวกับการควบคุมโรค การป้องกันโรค การบำบัดโรค การศึกษาหรือการวิจัย

    หน่วยงานที่ได้รับยกเว้นตามวรรคหนึ่ง ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง


    มาตรา 7 ประเภทของใบอนุญาตสำหรับเชื้อโรค และพิษจากสัตว์มีดังนี้

      (1) ใบอนุญาตผลิต เชื้อโรค และพิษจากสัตว์

      (2) ใบอนุญาตครอบครอง เชื้อโรค และพิษจากสัตว์

      (3) ใบอนุญาตจำหน่าย เชื้อโรค และพิษจากสัตว์

      (4) ใบอนุญาตนำเข้า เชื้อโรค และพิษจากสัตว์

      (5) ใบอนุญาตส่งออก เชื้อโรค และพิษจากสัตว์

      (6) ใบอนุญาตนำผ่าน เชื้อโรค และพิษจากสัตว์

    ให้ถือว่าผู้ได้รับใบอนุญาตตาม (1) (4) (5) หรือ (6) เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตตาม(2) และ (3) สำหรับเชื้อโรค หรือพิษจากสัตว์ที่ตนผลิต นำเข้า ส่งออก หรือนำผ่านนั้นด้วย แล้วแต่กรณี

    ให้ถือว่าผู้ได้รับอนุญาตตาม (3) เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตตาม (2) ด้วย


    มาตรา 13 ห้ามมิให้ผู้รับใบอนุญาต

      (1) ผลิต ครอบครอง จำหน่าย นำเข้า ส่งออก หรือนำผ่านซึ่งเชื้อโรค หรือพิษจากสัตว์ไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ในใบอนุญาต

      (2) ผลิต ครอบครอง จำหน่าย นำเข้า ส่งออก หรือนำผ่านซึ่งเชื้อโรค หรือพิษจากสัตว์นอกสถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาต เว้นแต่เป็นการจำหน่ายตรงต่อผู้รับใบอนุญาตรายอื่น