.

สื่อออนไลน์

Search this site

ลงทะเบียน

MKH Update

สถิติการเข้าชมพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527


ฉบับเต็ม คลิกที่นี่


    พระราชบัญญัติฉบับนี้บัญญัติหลักเกณฑ์อัตราภาษีสรรพสามิต คือ

    มาตรา 3  ภาษีตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต ให้เรียกเก็บตามพิกัดอัตราท้ายพระราชบัญญัตินี้

 

    มาตรา 4  สินค้าใดที่ระบุอัตราภาษีทั้งตามมูลค่าและตามปริมาณ ให้เสียภาษีในอัตราที่คิดเป็นเงินสูงกว่า
bottom

top

Latest News

Popular


bottom