พิมพ์


พระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527


ฉบับเต็ม คลิกที่นี่


    พระราชบัญญัติฉบับนี้บัญญัติหลักเกณฑ์อัตราภาษีสรรพสามิต คือ

    มาตรา 3  ภาษีตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต ให้เรียกเก็บตามพิกัดอัตราท้ายพระราชบัญญัตินี้

 

    มาตรา 4  สินค้าใดที่ระบุอัตราภาษีทั้งตามมูลค่าและตามปริมาณ ให้เสียภาษีในอัตราที่คิดเป็นเงินสูงกว่า