พิมพ์


พื้นที่คุ้มครองโบราณคดีใต้ทะเล


          พื้นที่คุ้มครองโบราณคดีใต้ทะเลให้ความคุ้มครองทางวัฒธรรม อาทิ ซากเรือจม ประภาคาร และสะพานท่าเรือ เป็นต้น โดยประเทศไทยมีการประกาศคุ้มครองพื้นที่ซากเรือโบราณจมในอ่าวไทย


          เรื่อง กำหนดบริเวณท้องทะเลอ่าวไทย ท้องที่จังหวัดชลบุรี เป็นบริเวณห้ามงมค้นหาโบราณวัตถุ หรือศิลปวัตถุ ตามพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ หรือศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504

          เรื่อง ห้ามมิให้บุคคลใดทำการประมงในที่จับสัตว์น้ำอ่าวสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เพื่อคุ้มครองป้องกันมิให้ซากเรือโบราณ และโบราณวัตถุมีค่าที่จมอยู่ในบริเวณดังกล่าว เกิดการเสียหายจากการทำประมง


พื้นที่คุ้มครองโบราณคดีใค้ทะเล

พื้นที่
ที่ตั้ง
ขนาดพื้นที่
ตร.กม.
ไร่

อ่าวสัตหีบ

บริเวณอ่าวสัตหีบ จ.ชลบุรี

27

16,875

รวมขนาดพื้นที่
27
16,875ที่มา : อนุวัฒน์ นทีวัฒนา,2551. พื้นที่คุ้มครองทางทะเลในประเทศไทย : เป้าหมายปี ค.ศ. 2010/2012 ภายใต้กฎหมายว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ.เอกสารเผยแพร่สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ฉบับที่ 35 กรมทรัพยากรทางทะเลและชาบฝั่ง.239 หน้า