.

สื่อออนไลน์

Search this site

ลงทะเบียน

MKH Update

สถิติการเข้าชมระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

ว่าด้วยการป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมัน พ.ศ. 2547

 

ฉบับเต็ม  คลิกที่นี่


      ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฉบับนี้มีสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมทางทะเลดังนี้

      โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมัน พ.ศ. 2538 ให้เหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพในทางปฏิบัติยิ่งขึ้น


       ข้อ 3  ให้ยกเลิกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมัน พ.ศ. 2538

 

       ข้อ 6  ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า ”คณะกรรมการป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมัน”  เรียกโดยย่อว่า “กปน.”  ประกอบด้วย   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานกรรมการ  ปลัดกระทรวงคมนาคม  เป็นรองประธานกรรมการ  อธิบดีกรมศุลกากร  อธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย  อธิบดีกรมการขนส่งทางอากาศ  อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ   อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา เจ้ากรมยุทธการทหารบก  เจ้ากรมยุทธการทหารเรือ  เจ้ากรมยุทธการทหารอากาศ   เจ้ากรมอุทกศาสตร์  ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย ผู้แทนสํานักงานตํารวจแห่งชาติ  ผู้แทนกรมบัญชีกลาง  ผู้แทนกรุงเทพมหานคร  ผู้แทนการท่าเรือแห่งประเทศไทย  ผู้แทนบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)  นายกสมาคมอนุรักษ์สภาพแวดล้อมของกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมันหรือผู้แทน เป็นกรรมการ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอีกไม่เกินหกคนซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมแต่งตั้งจากผู้มีความรู้หรือความชํานาญเกี่ยวกับนํ้ามัน การเศรษฐกิจ กฎหมาย  องค์การระหว่างประเทศ  การสื่อสารมวลชน  ประชาสัมพันธ์  หรือสิ่งแวดล้อม

        ให้อธิบดีกรมการขนส่งทางนํ้าและพาณิชยนาวีเป็นกรรมการและเลขานุการ  ผู้แทนกรมการขนส่งทางนํ้าและพาณิชยนาวี  และผู้แทนสํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 

        ข้อ 10  ให้  กปน.  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

        ( 1 )  กําหนดนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันและขจัดมลพิษทางนํ้าเนื่องจากนํ้ามัน

        ( 2 )  จัดทําแผนป้องกันและขจัดมลพิษทางนํ้าเนื่องจากนํ้ามันแห่งชาติ   ซึ่งแผนดังกล่าวอย่างน้อยต้องประกอบด้วยเรื่องดังต่อไปนี้

                ( ก )  การกําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและเขตพื้นที่ในความรับผิดชอบของหน่วยปฏิบัติการ

                ( ข )  การตรวจสอบและติดตาม กรณีที่มีมลพิษทางนํ้าเนื่องจากนํ้ามันเกิดขึ้น

                ( ค )  การติดต่อสื่อสารและรับแจ้งเหตุ

                ( ง )  การจัดหากําลังคนและเครื่องมือสนับสนุน

                ( จ )  การขจัดมลพิษเนื่องจากนํ้ามันในแหล่งนํ้า  ชายฝั่ง  และขอบฝั่ง

                ( ฉ )  การขนย้ายคราบนํ้ามันและสิ่งปนเปื้อนนํ้ามัน

                ( ช )  การดําเนินการฟื้นฟูให้แหล่งนํ้า  ชายฝั่ง  และขอบฝั่ง  มีสภาพเหมือนเดิมหรือใกล้เคียงกับสภาพเดิมให้ได้มากที่สุด

                ( ซ )  การประชาสัมพันธ์และแถลงข่าว

                ( ฌ )  การอื่นที่จําเป็นต่อการดําเนินการป้องกันและขจัดมลพิษทางนํ้าเนื่องจากนํ้ามัน

          ( 3 )  ควบคุม กํากับ ดูแล และรับผิดชอบในการป้องกันและขจัดมลพิษทางนํ้าเนื่องจากนํ้ามัน

          ( 4 )  ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนป้องกัน  รวมทั้งเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์  และแถลงข่าวด้านการป้องกันและขจัดมลพิษทางนํ้าเนื่องจากนํ้ามัน

          ( 5 )  กําหนดหลักเกณฑ์ในการประเมินค่าใช้จ่ายในการขจัดคราบนํ้ามันและค่าเสียหายที่เกิดจากมลพิษของนํ้ามัน

          ( 6 )  ควบคุมการใช้จ่ายเงินที่หน่วยปฏิบัติการที่เป็นหน่วยงานของรัฐได้รับบริจาคตามข้อ 17

          ( 7 )  เร่งรัดและติดตามผลการดําเนินคดีเกี่ยวกับมลพิษทางนํ้าเนื่องจากนํ้ามัน

          ( 8 )  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติการที่เกี่ยวกับการป้องกันและขจัดมลพิษทางนํ้าเนื่องจากนํ้ามัน

 

          ข้อ 11  ให้กรมการขนส่งทางนํ้าและพาณิชยนาวีทําหน้าที่เป็นศูนย์ประสานงาน โดยมีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

          ( 1 )  รับผิดชอบในงานธุรการของ กปน.

          ( 2 )  รับแจ้งเหตุมลพิษทางนํ้าเนื่องจากนํ้ามัน

          ( 3 )  ประสานงานกับหน่วยปฏิบัติการ  ในกรณีที่มีมลพิษทางนํ้าเนื่องจากนํ้ามันเกิดขึ้น

          ( 4 )  จัดทํารายงานการประเมินผลกระทบจากมลพิษทางนํ้าเนื่องจากนํ้ามัน

          ( 5 )  ศึกษา ค้นคว้า  วิจัย  รวบรวม  และแลกเปลี่ยนความรู้  ข้อมูล  และข่าวสารเกี่ยวกับการป้องกันและขจัดมลพิษทางนํ้าเนื่องจากนํ้ามัน

          ( 6 )  ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในการจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับการป้องกันและขจัดมลพิษทางนํ้าเนื่องจากนํ้ามัน  จัดให้มีการฝึกซ้อมการปฏิบัติการ  ซักซ้อมความพร้อมเพรียงในการใหความร่วมมือของฝ่ายต่างๆ  และจัดทํารายงานผลการดําเนินการดังกล่าวเสนอต่อ กปน.

          ( 7 )  เบิกจ่ายเงินทดรองราชการเพื่อทดรองจ่ายสําหรับเป็นค่าใช้จ่ายตามระเบียบนี้  โดยให้เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงการคลัง

          ( 8 )  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ กปน. มอบหมาย

          ( 9 )  ดําเนินการอื่นตามที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้  หรือ ที่คณะรัฐมนตรี หรือ นายกรัฐมนตรีมอบหมาย

 

          ข้อ 12  ให้หน่วยปฏิบัติการประกอบหน่วยงานของรัฐและเอกชนดังต่อไปนี้

          ( 1 )  กองทัพบก

          ( 2 )  กองทัพเรือ

          ( 3 )  กองทัพอากาศ

          ( 4 )  กองศุลกากร

          ( 5 )  กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย

          ( 6 )  สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ

          ( 7 )  สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

          ( 8 )  กรมการขนส่งทางนํ้าและพาณิชยนาวี

          ( 9 )  กรมการขนส่งทางอากาศ

          ( 10 )  กรมควบคุมมลพิษ

          ( 11 )  กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

          ( 12 )  สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

          ( 13 )  สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

          ( 14 ) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

          ( 15 ) สํานักงานตํารวจแห่งชาติ

          ( 16 ) การท่าเรือแห่งประเทศไทย

          ( 17 ) บริษัท  กสท  โทรคมนาคม  จํากัด  (มหาชน)

          ( 18 ) สมาคมอนุรักษ์สภาพแวดล้อมของกลุ่มอุตสาหกรรมนํ้ามัน

          ( 19 ) เอกชนอื่นนอกจาก (18)

 

          ข้อ 14  กรณีมีมลพิษทางนํ้าเนื่องจากนํ้ามันเกิดขึ้น ให้หน่วยปฎิบัติการรายงานความคืบหน้าของการปฏิบัติการตามแผนป้องกันให้เลขานุการ กปน. ทราบทุกระยะ  เมื่อเลขานุการ กปน. ได้รับรายงานดังกล่าวแล้วให้รีบเสนอต่อ กปน.

          เมื่อมีการปฏิบัติการขจัดมลพิษตามวรรคหนึ่งสิ้นสุดลง ให้เลขานุการ กปน. จัดทํารายงานวิเคราะห์สาเหตุของการเกิดมลพิษและการขจัดมลพิษดังกล่าวเสนอ  กปน.

 

          ข้อ 15  ให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องให้ความสนับสนุนด้านผู้เชี่ยวชาญ  ผู้ชํานาญการ  กําลังคน  สถานที่ เครื่องมือ วัสดุ ยานพาหนะ และสิ่งอื่นที่จําเป็นในการปฎิบัติตามแผนป้องกันตามที่ศูนย์ประสานงานร้องขอ

 

          ข้อ 16   ศูนย์ประสานงานอาจขอความร่วมมือและความสนับสนุนจากเอกชนด้านผู้เชี่ยวชาญ  ผู้อํานวยการ  กําลังคน  สถานที่  เครื่องมือ  วัสดุ  สารเคมี  ยานพาหนะ  และสิ่งอื่นที่จําเป็นต่อการปฏิบัติการ

 

          ข้อ 17   บรรดาเงินที่มีผู้มอบให้ในการป้องกันและขจัดมลพิษทางนํ้าเนื่องจากนํ้ามัน  ให้หน่วยปฏิบัติการที่เป็นหน่วยงานของรัฐนําไปใช้เพื่อกิจการตามระเบียบนี้ได้  โดยไม่ต้องนําส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน

            เงินที่ได้รับชดใช้ความเสียหายอันเนื่องมาจากการก่อให้เกิดมลพิษทางนํ้าเนื่องจากนํ้ามัน  ให้หน่วยงานของรัฐนําส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน

 

           ข้อ 18   ในการจัดหาเครื่องมือ  วัสดุ  สารเคมี  ยานพาหนะ และสิ่งอื่นที่จําเป็นต่อการป้องกันและขจัดมลพิษทางนํ้าเนื่องจากนํ้ามัน ให้หน่วยปฏิบัติการที่เป็นหน่วยงานของรัฐขอตั้งงบประมาณเพื่อการดังกล่าวตามกฏหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ


bottom

top

Latest News

Popular


bottom