พิมพ์


กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล 


7.1) พระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558