พิมพ์

 

สถิติกำลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน ปี 2558-2559

 

กำลังการผลิตติดตั้งไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน 2558 (MW)

  แสงอาทิตย์ ลม พลังน้ำขนาดใหญ่ พลังน้ำขนาดเล็ก ชีวมวล ก๊าซชีวภาพ ขยะ รวม
กรุงเทพ - - - - - - - -
ฉะเชิงเทรา 1.37 0.02 - - 81.80 2.90 2.40 88.49
จันทบุรี - 0.03 - 12.20 - 5.97 - 18.20
ตราด - - - - - - - -
ระยอง 1.55 1.02 - - 1.00 1.00 0.60 5.17
ชลบุรี 32.01 0.03 - - 42.40 4.55 1.50 80.49
สมุทรปราการ - 0.06 - - - - 1.00 1.06
สมุทรสาคร - 0.96 - - - 1.21 0.22 2.39
สมุทรสงคราม - - - - - - - -
เพชรบุรี 2.18 0.50 19.00 - - - - 21.68
ประจวบคีรีขันธ์ 1.87 - - - 24.00 3.19 - 29.06
ชุมพร - - - - 9.50 25.19 - 34.69
ระนอง - - - - - - - -
สุราษฎร์ธานี - 0.26 240.00 - 16.70 50.56 - 307.52
พังงา - - - - - 2.83 - 2.83
ภูเก็ต 0.01 0.36 - - - - 30.84 31.21
กระบี่ 0.01 - - - 19.60 31.28 - 50.89
ตรัง 0.01 - - 1.18 12.83 6.65 - 20.67
นครศรีธรรมราช - 11.75 - - 8.40 5.20 0.30 25.65
พัทลุง - - - 0.96 - - - 0.96
สงขลา 0.01 1.53 - - 17.90 - 7.00 26.44
สตูล - 0.01 - 0.68 - 1.00 - 1.69
ปัตตานี - 0.01 - - - 2.20 - 2.21
นราธิวาส - 0.01 - 0.20 - - - 0.21
รวม 23 จังหวัด 39.02 16.55 259.00 15.22 234.13 143.73 43.86 751.51
รวมทั้งประเทศ 1,419.58 233.90 2,906.40 172.10 2,726.60 372.51 131.70 7,962.79

 

กำลังการผลิตติดตั้งไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน 2558 (MW)

  แสงอาทิตย์ ลม พลังน้ำขนาดใหญ่ พลังน้ำขนาดเล็ก ชีวมวล ก๊าซชีวภาพ ขยะ รวม
กรุงเทพ - - - - - - - -
ฉะเชิงเทรา 9.37 0.02 - - 81.80 2.90 2.40 96.49
ตราด - - - - - - - 0.00
จันทบุรี - 0.03 - 12.20 - 5.97 - 18.20
ระยอง 9.55 1.02 - - 1.00 1.00 0.60 13.17
ชลบุรี 39.01 0.03 - - 42.40 8.55 1.50 91.49
สมุทรปราการ - 0.06 - - - - 1.00 1.06
สมุทรสาคร 15.00 0.96 - - 9.50 15.21 0.22 40.89
สมุทรสงคราม - - - - - 4.00 - 4.00
เพชรบุรี 195.68 0.05 19.00 - - - - 215.23
ประจวบคีรีขันธ์ 51.64 - - - 24.00 5.59 - 81.23
ชุมพร - - - - 9.50 30.62 - 40.12
ระนอง - - - - - 0.99 - 1.00
สุราษฎร์ธานี - 0.26 240.00 - 23.60 43.32 - 307.18
พังงา - - - - - 2.83 - 2.83
ภูเก็ต 7.63 0.36 - - - - 30.84 38.83
กระบี่ 7.63 - - - 19.60 32.90 - 60.13
ตรัง 7.63 - - 1.18 12.83 6.65 - 28.29
นครศรีธรรมราช - 11.75 - - 17.90 14.23 0.30 44.18
พัทลุง - - - 1.96 - - - 1.96
สงขลา 7.63 1.53 - - 17.90 - 7.00 34.06
สตูล - 0.01 - 1.68 - 1.00 - 2.69
ปัตตานี - 0.01 - - - 2.20 - 2.21
นราธิวาส - 0.01 - 1.20 - - - 1.21
รวม 23 จังหวัด 350.77 16.10 259.00 18.22 260.03 177.96 43.86 1,126.45
รวมทั้งประเทศ 2,446.10 507.00 2,906.00 182.10 2,814.70 434.91 145.30 9,436.11

 

ที่มา : ดัดแปลงจากกระทรวงพลังงาน. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, 2560