.

สื่อออนไลน์

Search this site

ลงทะเบียน

MKH Update

สถิติการเข้าชม
อนุสัญญาด้านทรัพยากรธรรมชาติ 

(Natural Resources)


อนุสัญญา/พิธีสาร/ข้อตกลงความสำคัญ/สาระสำคัญสถานภาพ (ประเทศไทย)สถานภาพ  (อนุสัญญา)

อนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำพ.ศ. 2514

(Convention on Wetlands of International Importance Especially as Waterfowl Habitat or RAMSAR Convention)

เพื่ออนุรักษ์และยับยั้งการลดลงของพื้นที่ชุ่มน้ำในโลก โดยสนับสนุนให้มีการใช้ประโยชน์อย่างชาญฉลาด

ลงนามพ.ศ.2518

ให้สัตยาบัน 13 พฤษภาคม 2541

รับรอง พ.ศ. 2514

มีผลบังคับใช้พ.ศ. 2518

อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติของโลก พ.ศ. 2515

(Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage /The World Heritage Convention)

คุ้มครองและอนุรักษ์แหล่งมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติที่ทรงคุณค่าโดดเด่นของโลก ทั้งแหล่งที่มนุษย์สร้างขึ้นและเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเพื่อเป็นมรดกตกทอดแก่คนรุ่นหลัง17 กันยายน  2530 (ภาคยานุวัติ)มีผลบังคับใช้  ธันวาคม 2518

อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์

(Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora or CITES)

อนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่าและพืชป่าชนิดพันธุ์ที่ใกล้จะสูญพันธุ์หรือถูกคุกคาม อันเนื่องมาจากการค้าระหว่างประเทศ  โดยสร้างเครือข่ายทั่วโลกเพื่อควบคุมการค้าระหว่างประเทศทั้งสัตว์ป่า พืชป่า และผลิตภัณฑ์

ลงนาม กรกฎาคม 2518

ให้สัตยาบัน 21 มกราคม 2526

รับรองอนุสัญญา 3 มีนาคม 2516

มีผลบังคับใช้ 1 กรกฎาคม  2518

อนุสัญญาว่าด้วยชนิดพันธุ์ที่มีการเคลื่อนย้ายถิ่น พ.ศ. 2522 

(Convention on  Migratory Species : CMS)

เพื่อการอนุรักษ์ทั้งชนิดพันธุ์สัตว์ป่าบนบกในทะเลและนกที่อพยพย้ายถิ่นลงนาม 1 สิงหาคม 2547มีผลบังคับใช้ พ.ศ. 2537

อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2535

(Convention on Biological Diversity or CBD)

มีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อ อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ

 - เพื่อใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนและ

 - เพื่อแบ่งปันผลประโยชน์ที่ได้จากการใช้ทรัพยากรพันธุกรรมอย่างเท่าเทียมและยุติธรรม

ให้สัตยาบัน 31 ตุลาคม 2546

เข้าเป็นภาคีเมื่อ 29 มกราคม 2547

มีผลบังคับใช้ 29 ธันวาคม 2536

บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการอนุรักษ์เต่าทะเลในแถบมหาสมุทรอินเดียและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

(Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals, 1979 or CMS)

จัดทำขึ้นภายใต้อนุสัญญา CMS เพื่อส่งเสริมคุ้มครองอนุรักษ์เพิ่มจำนวนและฟื้นฟูเต่าทะเล แหล่งที่อยู่อาศัยในมหาสมุทรอินเดียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ลงนาม 12 พฤษภาคม 2547มีผลบังคับใช้ 1 กันายายน 2544

  
bottom

top

Latest News

Popular


bottom