.

สื่อออนไลน์

Search this site

ลงทะเบียน

MKH Update

สถิติการเข้าชม


 

อนุสัญญาด้านการประมง

(Fisheries)


กฎหมาย/ข้อตกลงความสำคัญ/สาระสำคัญสถานภาพ (ประเทศไทย)สถานภาพ (อนุสัญญา)

ความตกลงเพื่อส่งเสริมการควบคุมเรือประมงที่ทำการประมงในทะเล ให้ปฏิบัติตามมาตรการสากลเพื่อการอนุรักษ์และจัดการประมง พ.ศ. 2536

(Agreement to Promote Compliance with International Cooperation and Management Measures by Fishing Vessels on the High Seas or FAO Compliance Agreement)

สร้างความร่วมมือระหว่างรัฐในการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำในทะเลหลวง โดยเน้นเรื่องการควบคุมเรือยังไม่ได้เป็นภาคี

ความตกลงว่าด้วยการปฏิบัติตามบทบัญญัติของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล  ฉบับลงวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ.2525 เกี่ยวกับการอนุรักษ์และจัดการประชากรของสัตว์น้ำ ชนิดพันธุ์ที่ข้ามเขตและอพยพย้ายถิ่นไกล พ.ศ.2538

(Agreement for the Implementation of the Provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 Relating to the Conservation and Management of Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks)

การอนุรักษ์และจัดการประชากรของสัตว์น้ำ ชนิดพันธุ์ที่ข้ามเขต และอพยพย้ายถิ่น อยู่ระหว่างน่านน้ำอาณาเขตและชนิดพันธุ์ที่ย้ายถิ่นอยู่เสมอยังไม่ได้เป็นภาคี

ความตกลงว่าด้วยการจัดตั้งคณะกรรมาธิการทูน่าแห่งมหาสมุทรอินเดีย พ.ศ.2536

(Agreement for the Establishment of the Indian Ocean Tuna Commission, 1993)

เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการอนุรักษ์ประชากรทูน่าและชนิดพันธุ์ที่คล้ายทูน่าในมหาสมุทรอินเดียเป็นภาคี 17 มีนาคม 2540
จรรยาบรรณในเรื่องการทำประมงอย่างรับผิดชอบขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ พ.ศ. 2538

(FAO Code of Conduct for Responsible Fisheries)
กำหนดหลักการและมาตรฐานที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์การจัดการ และการพัฒนาการประมงที่ครอบคลุมถึงการจับ กระบวนการแปรรูปและการค้าสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การวิจัยทางการประมง และการผสมผสานการประมงกับการจัดการพื้นที่ชายฝั่งประเทศไทยในฐานะสมาชิกของ FAO ต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณฉบับนี้เป็นข้อตกลงที่ประเทศสมาชิก FAO รับรองและนำไปปฏิบัติด้วยความสมัครใจไม่มีผลบังคับใช้เป็นกฏหมายระหว่างประเทศ
แผนปฏิบัติการสากลว่าด้วยการป้องกันลดและเลิกการประมงที่ผิดกฏหมาย การประมงที่ไมปรากฏรายงาน และการประมงที่ไร้กฎเกณฑ์

(International Plan of Action on Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing: IPOA-IUU)
มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันยับยั้งและขจัดการทำการประมงที่ผิดกฎหมายขาดการรายงาน เเละไร้การควบคุม ซึ่งเรียกโดยรวมว่า (Illegal Unreported Unregulated Fishing หรือ IUU Fishing) โดยจะกำหนดมาตรการในการกำหนดความรับผิดของรัฐและเจ้าของธงเรือ มาตรการของรัฐชายฝั่งและของรัฐอื่นในการควบคุมเรือที่ไม่ได้ชักธงของรัฐตน มาตรการเกี่ยวกับการทำความตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ  ข้อกำหนดเกี่ยวกับการศึกษาวิจัยและการจัดการประมงประเทศไทยในฐานะสมาชิกของ FAO ต้องปฏิบัติตามแผนฉบับนี้เป็นปฏิบัติการสากลซึ่ง FAO ได้จัดทำขึ้น มีที่มาจากจรรยาบรรณที่ประเทศสมาชิก FAO นำมาเป็นแนวทางอ้างอิงในการจัดทำแผนปฏิบัติการระดับชาติในประเด็นดังกล่าว (NPOA-IUU) 
ต่อไป
แผนปฏิบัติการสากลว่าด้วยการจัดการความสามารถในการจับปลา 

(International Plan of Action on Management of Fishing Capacity: IPOA-CAPACITY)
มีวัตถุประสงค์ให้ปริมาณผลผลิตที่ได้จากการประมง เป็นการได้มาอย่างมีประสิทธิผล ยุติธรรมและโปร่งใส และยับยั้งการทำการประมงที่ได้มาซึ่งปริมาณผลผลิตที่มากเกินไป จนทำลายปริมาณผลผลิตทางการประมงอย่างยั่งยืนประเทศไทยในฐานะสมาชิกของ FAO ต้องปฏิบัติตามแผนฉบับนี้เป็นปฏิบัติการสากลซึ่ง FAO ได้จัดทำขึ้น มีที่มาจากจรรยาบรรณที่ประเทศสมาชิก FAO นำมาเป็นแนวทางอ้างอิงในการจัดทำแผนปฏิบัติการระดับชาติในประเด็นดังกล่าว (NPOA-IUU) 
ต่อไป
แผนปฏิบัติการสากลว่าด้วยการอนุรักษ์นกทะเลจากการทำประมงเบ็ดราว

(International Plan of Action on Conservation of Seabird in Long-line Fishing: IPOA-SEABIRDS)
มีวัตถุประสงค์เพื่อลดปริมาณนกทะเลที่ติดเบ็ดราวโดยบังเอิญเนื่องจากการทำการประมงเบ็ดราวประเทศไทยในฐานะสมาชิกของ FAO ต้องปฏิบัติตามแผนฉบับนี้เป็นปฏิบัติการสากลซึ่ง FAO ได้จัดทำขึ้น มีที่มาจากจรรยาบรรณที่ประเทศสมาชิก FAO นำมาเป็นแนวทางอ้างอิงในการจัดทำแผนปฏิบัติการระดับชาติในประเด็นดังกล่าว (NPOA-IUU) 
ต่อไป
แผนปฏิบัติการสากลว่าด้วยการอนุรักษ์ปลาฉลาม 

(International Plan of Action on Conservation of Shark: IPOA-SHARKS)
มีวัตถุประสงค์ในการอนุรักษ์และการจัดการเกี่ยวกับการจับปลาฉลามที่เหมาะสม โดยให้ประเทศที่มีการทำการประมงปลาฉลามไม่ว่าด้วยเรือของรัฐตนเองหรือเรือต่างชาติก็ตาม จัดทำแผนระดับชาติเพื่อการอนุรักษ์และการจัดการปริมาณปลาฉลามประเทศไทยในฐานะสมาชิกของ FAO ต้องปฏิบัติตามแผนฉบับนี้เป็นปฏิบัติการสากลซึ่ง FAO ได้จัดทำขึ้น มีที่มาจากจรรยาบรรณที่ประเทศสมาชิก FAO นำมาเป็นแนวทางอ้างอิงในการจัดทำแผนปฏิบัติการระดับชาติในประเด็นดังกล่าว (NPOA-IUU) 
ต่อไป


bottom

top

Latest News

Popular


bottom