.

สื่อออนไลน์

Search this site

ลงทะเบียน

MKH Update

สถิติการเข้าชม


 

กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรที่มีชีวิต


3.1) พระราชบัญญัติว่าด้วยสิทธิการประมงในเขตการประมงไทย พุทธศักราช 2482


3.2) พระราชบัญญัติการประมง พุทธศักราช 2490


3.3) พระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ. 2496

(ควบคุมการขายสัตว์น้ำที่สะพานปลา)


3.4)
พระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518


3.5) พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535

(รวมถึงสัตว์น้ำด้วย)


3.6) พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542

(พืชรวมถึงสาหร่าย รับจดทะเบียนคุ้มครองพืชที่ปรับปรุงพันธุ์และพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น)

 
bottom

top

Latest News

Popular


bottom