พิมพ์

 

กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรที่มีชีวิต


3.1) พระราชบัญญัติว่าด้วยสิทธิการประมงในเขตการประมงไทย พุทธศักราช 2482


3.2) พระราชบัญญัติการประมง พุทธศักราช 2490


3.3) พระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ. 2496

(ควบคุมการขายสัตว์น้ำที่สะพานปลา)


3.4)
พระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518


3.5) พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535

(รวมถึงสัตว์น้ำด้วย)


3.6) พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542

(พืชรวมถึงสาหร่าย รับจดทะเบียนคุ้มครองพืชที่ปรับปรุงพันธุ์และพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น)