พิมพ์

 

กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรที่ไม่มีชีวิต


4.1) พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510

(รวมถึงเขตเหมืองแร่ในทะเล)


4.2) พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514

(ควบคุมกิจการปิโตรเลียมซึ่งอาจอยู่ในเขตไหล่ทวีป)


4.3) พระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514


4.4) พระราชบัญญัติการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2521

(ปตท.มีอำนาจสำรวจและผลิตปิโตรเลียม รวมทั้งจัดหา ขนส่ง แก้ไขมลภาวะจากปิโตรเลียมในกิจกรรม ปตท.ซึ่งอาจสำรวจฯ ในเขตไหล่ทวีปได้)


4.5) พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับสถานที่ผลิตปิโตรเลียมในทะเล พ.ศ.2530


4.6) พระราชบัญญัติประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ.2550

(กรณีหาพลังงานอื่นจากทะเลที่ไม่ใช่ปิโตรเลียม)


4.7) พระราชบัญญัติควบคุมแร่ดีบุก พ.ศ.2514

(ควบคุมการขุดแร่ดีบุกในทะเล)


4.8) พระราชบัญญัติพิกัดอัตราค่าแร่ภาคหลวง พ.ศ.2509