พิมพ์

 

 กฎหมายเกี่ยวกับสิทธิในเขตต่อเนื่อง


5.1) พระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2469

(ป้องกันการเลี่ยงภาษีศุลกากรในเขตต่อเนื่อง)


5.2) พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499

(ควบคุมโรคในเขตต่อเนื่อง)


5.3) พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522

(ป้องกันการเข้าเมืองในเขตต่อเนื่อง)


5.4) พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2523

(ควบคุมโรคในเขตต่อเนื่อง)


5.5) ประมวลรัษฎากร

(ป้องกันการเลี่ยงภาษีรัษฎากรในเขตต่อเนื่อง)


5.6) พระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ.2525

(การสุขาภิบาลหรือสาธารณสุข)


5.7) พระราชบัญญัติพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ.2530


5.8) พระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527


5.9) พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527

(คำแปลอนุสัญญาใช้ "การคลัง" จึงรวมถึงภาษีสรรพสามิต)