.

สื่อออนไลน์

Search this site

ลงทะเบียน

MKH Update

สถิติการเข้าชมกฎหมายเกี่ยวกับความมั่นคงหรือความสงบเรียบร้อยทางทะเล 


6.1) พระราชบัญญัติให้อำนาจทหารเรือปราบปรามการกระทำผิดบางอย่างทางทะเล พ.ศ. 2490


6.2) พระราชบัญญัติเพิ่มอำนาจตำรวจในการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดทางน้ำ พ.ศ. 2496

(ควบคุมการกระทำผิดในเรือหรืออากาศยานทางน้ำ)


6.3) พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการกระทำอันเป็นโจรสลัด พ.ศ. 2534


6.4) พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ.2539

(การค้าประเวณีในเรือ)


6.5) พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551

(การค้ามนุษย์โดยขนส่งทางเรือ)


6.6) พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542

(เกี่ยวข้องกับยาเสพติด)


6.7) พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.2519


6.8) พระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2545


6.9) พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2534


6.10) พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522


6.11) พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ.2518


6.12) พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ.2550


6.13) พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ.2490

(การลักลอบขนอาวุธเถื่อนทางเรือ)

6.14) พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ พ.ศ.2521


6.15) พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ.2497

(ทะเลรวมถึงอากาศเหนือทะเล)


6.16) พระราชบัญญัติควบคุมการส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งอาวุธยุทธภัณฑ์และสิ่งที่ใช้ในการสงคราม พ.ศ.2495


6.17) พระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ.2530

(ยุทธภัณฑ์คืออาวุธสงคราม)


6.18) พระราชกำหนดป้องกันการใช้สารระเหย พ.ศ.2533


6.19) พระราชบัญญัติการปฏิบัติต่ออากาศยานที่กระทำผิดกฎหมาย พ.ศ.2553 bottom

top

Latest News

Popular


bottom