.

สื่อออนไลน์

Search this site

ลงทะเบียน

MKH Update

สถิติการเข้าชม


 

ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดระยอง

 

ที่ตั้ง : ภาคตะวันออก

อำเภอที่ติดทะเล : บ้านฉาง, เมือง, แกลง

ระยะห่างจากกรุงเทพมหานคร : 179.00 กม.

  ปี พ.ศ. 2550 ปี พ.ศ. 2560
พื้นที่ (ตร.กม.) 3,552.00 3,552.00
พื้นที่ (ไร่)  2,220,000.00   2,220,000.00
ความยาวชายฝั่ง (กม.)  95.00 105.61
ประชากร (คน)   598,664* 711,236
ความหนาแน่น (คน/ตร.กม.)  168.54 200.24
รายได้ประชากร (บาท/คน/ปี)  1,137,470 982,500**
ทรัพยากรปะการัง (ไร่) 628 808 
ทรัพยากรหญ้าทะเล (ไร่) 3,441 137 
ทรัพยากรป่าชายเลน (ไร่)  11,284 10,191 
กิจกรรมการท่องเที่ยว (ล้านบาท) 10,800

ข้อมูลการท่องเที่ยวจังหวัดระยองปี 2550

28,380 
การกัดเซาะชายฝั่ง (กม.) 53.66  26.57 

  

หมายเหตุ :    *ประชากร (คน) ณ ปี 2551

                     **ข้อมูล ณ ปี 2558

ข้อมูลปะการังและหญ้าทะเลปี 2549 และปี 2558

ข้อมูลป่าชายเลนปี ปี 2552 และปี 2557

ข้อมูลการท่องเที่ยวปี 2552 และปี 2558

 

 

ที่มา :

สำนักงานจังหวัดระยอง. จังหวัดระยอง. "สภาพทั่วไป." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.rayong.go.th/dataPV/general/general_1.html 2552. สืบค้น 14 กันยายน 2552.

สำนักงานจังหวัดระยอง. จังหวัดระยอง. "จังหวัดระยอง." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://123.242.173.8/v2/index.phpoption=com_content&view=category&layout=blog&id=66&Itemid=136. สืบค้น มีนาคม 2561.

กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานคร และจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.dopa.go.th/stat/y_stat51.html 2552. สืบค้น 14 กันยายน 2552.

สำนักบัญชีประชาชาติ. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 2550. "ผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัด 2550." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.nesdb.go.th/Default.aspx?tabid=96 2552. สืบค้น 14 กันยายน 2252

สำนักบัญชีประชาชาติ. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. "ผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัดแบบปริมาณลูกโซ่ ฉบับ พ.ศ. 2558 ." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.nesdb.go.th/main.php?filename=gross_regional. สืบค้น ธันวาคม 2560

 

 


bottom

top

Latest News

Popular


bottom