.

สื่อออนไลน์

Search this site

ลงทะเบียน

MKH Update

สถิติการเข้าชม


 

ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดชลบุรี

 

ที่ตั้ง : ภาคตะวันออก

อำเภอติดทะเล : เมือง, ศรีราชา, บางละมุง, สัตหีบ, เกาะสีชัง

ระยะห่างจากกรุงเทพมหานคร : 79.00 กม.

  ปี พ.ศ.2550 ปี พ.ศ.2560
พื้นที่ (ตร.กม.) 4,363.00 4,363.00
พื้นที่ (ไร่)  2,726,875.00  2,726,875.00
ความยาวชายฝั่ง (กม.)  160 170.16
ประชากร (คน)  1,264,687* 1,509,125
ความหนาแน่น (คน/ตร.กม.)  289.87 345.89
รายได้ประชากร (บาท/คน/ปี)  416,003 491,970.67**
ทรัพยากรปะการัง (ไร่) 4,687 1,627
ทรัพยากรหญ้าทะเล (ไร่)  615  8
ทรัพยากรป่าชายเลน (ไร่) 5,554 4,552
กิจกรรมการท่องเที่ยว (ล้านบาท) 47,828

ข้อมูลการท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรีปี 2550

 138,053
การกัดเซาะชายฝั่ง (กม.) 66.36  25.14 

 

หมายเหตุ :    *ประชากร (คน) ณ ปี 2551

                     **ข้อมูล ณ ปี 2558

ข้อมูลปะการังและหญ้าทะเลปี 2549 และปี 2558

ข้อมูลป่าชายเลนปี ปี 2552 และปี 2557

ข้อมูลการท่องเที่ยวปี 2552 และปี 2558

 

 

ที่มา :

สำนักงานจังหวัดชลบุรี. จังหวัดชลบุรี. "ที่ตั้ังและอาณาเขต." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.chonburi.go.th/สวสดเมองชล/ทตงและอาณาเขต/tabid/62/language/th-TH/Default.aspx 2552. สืบค้น 14 กันยายน 2552.

สำนักงานจังหวัดชลบุรี. จังหวัดชลบุรี. "ที่ตั้งและอาณาเขต." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.chonburi.go.th/website/about_chonburi/about5 2561. สืบค้น มีนาคม 2561.

กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานคร และจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.dopa.go.th/stat/y_stat51.html 2552. สืบค้น 14 กันยายน 2552.

สำนักบัญชีประชาชาติ. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 2550. "ผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัด 2550." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.nesdb.go.th/Default.aspx?tabid=96 2552. สืบค้น 14 กันยายน 2252.

สำนัก บัญชีประชาชาติ. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. "ผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัดแบบปริมาณลูกโซ่ ฉบับ พ.ศ. 2558." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.nesdb.go.th/main.php?filename=gross_regional 2560. สืบค้น ธันวาคม 2560.

 


bottom

top

Latest News

Popular


bottom