.

สื่อออนไลน์

Search this site

ลงทะเบียน

MKH Update

สถิติการเข้าชม


 

ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดฉะเชิงเทรา


ที่ตั้ง : ภาคตะวันออก

อำเภอติดทะเล : บางปะกง

ระยะห่างจากกรุงเทพมหานคร : 82.00 กม.

   ปี พ.ศ. 2550  ปี พ.ศ. 2560
พื้นที่ (ตร.กม.) 2,351.00  2,351.00
พื้นที่ (ไร่)  3,344,375.00  3,344,375.00
ความยาวชายฝั่ง (กม.)  15 16.56
ประชากร (คน)   664,830* 709,889
ความหนาแน่น (คน/ตร.กม.)  124.24 132.66
รายได้ประชากร (บาท/คน/ปี)  330,237 339,194.36**
ทรัพยากรปะการัง (ไร่)  -
ทรัพยากรหญ้าทะเล (ไร่)  -
ทรัพยากรป่าชายเลน (ไร่) 7,309  7,585
กิจกรรมการท่องเที่ยว (ล้านบาท)  1,737

ข้อมูลการท่องเที่ยวจังหวัดฉะเชิงเทราปี 2550

 3,984
การกัดเซาะชายฝั่ง (กม.) 7.89 5.05

 

หมายเหตุ :    *ประชากร (คน) ณ ปี 2551

                     **ข้อมูล ณ ปี 2558

ข้อมูลปะการังและหญ้าทะเลปี 2549 และปี 2558

ข้อมูลป่าชายเลนปี ปี 2552 และปี 2557

ข้อมูลการท่องเที่ยวปี 2552 และปี 2558

 

ที่มา :

สำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา. จังหวัดฉะเชิงเทรา. "ข้อมูลทั่วไป." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.chachoengsao.go.th/data/province_about.htm 2552. สืบค้น 14 กันยายน 2552.

สำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา. จังหวัดฉะเชิงเทรา. "ข้อมูลทั่วไป." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.chachoengsao.go.th/ccoprovince/. สืบค้น มีนาคม 2561.

กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎร
ทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานคร และจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.dopa.go.th/stat/y_stat51.html 2552. สืบค้น 14 กันยายน 2552.

สำนัก บัญชีประชาชาติ. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 2550. "ผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัด 2550." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.nesdb.go.th/Default.aspx?tabid=96 2552. สืบค้น 14 กันยายน 2252.

สำนัก บัญชีประชาชาติ. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ."ผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัดแบบปริมาณลูกโซ่ ฉบับ พ.ศ. 2558." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.nesdb.go.th/main.php?filename=gross_regional. สืบค้น ธันวาคม 2560.

 


bottom

top

Latest News

Popular


bottom