.

สื่อออนไลน์

Search this site

ลงทะเบียน

MKH Update

สถิติการเข้าชม


 

ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดสตูล

 

ที่ตั้ง : ภาคใต้

อำเภอที่ติดทะเล : ทุ่งหว้า, ละงู, ท่าแพ, เมือง

ระยะห่างจากกรุงเทพมหานคร : 973.00 กม.

  พ.ศ.2550 พ.ศ.2560
พื้นที่ (ตร.กม.)  2,478.98  2,478.98
พื้นที่ (ไร่)  1,549,360.63 1,549,360.63
ความยาวชายฝั่ง (กม.)  144.80 161.38
ประชากร (คน)   288,409* 319,700
ความหนาแน่น (คน/ตร.กม.)  166.34 128.96
รายได้ประชากร (บาท/คน/ปี)  99,307 112,051**
ทรัพยากรปะการัง (ไร่)  9,875  7,982
ทรัพยากรหญ้าทะเล (ไร่)  2,144  961
ทรัพยากรป่าชายเลน (ไร่)  223,639  225,889
กิจกรรมการท่องเที่ยว (ล้านบาท)  1,710

ข้อมูลการท่องเที่ยวจังหวัดสตูลปี 2550

 7,001
การกัดเซาะชายฝั่ง (กม.)  16.46  22.49

 

หมายเหตุ :    *ประชากร (คน) ณ ปี 2551

                     **ข้อมูล ณ ปี 2558

ข้อมูลปะการังและหญ้าทะเลปี 2549 และปี 2558

ข้อมูลป่าชายเลนปี ปี 2552 และปี 2557

ข้อมูลการท่องเที่ยวปี 2552 และปี 2558

 

 

ที่มา :

สำนักงานจังหวัดสตูล. จังหวัดสตูล. "ขนาดและที่ตั้ง." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้ จาก: http://www.satunprovince.net/satun_situation.html สืบค้น 14 กันยายน 2552 

สำนักงานจังหวัดสตูล. จังหวัดสตูล. "บรรยายสรุปจังหวัด." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.satun.go.th/satun/91000/. สืบค้น มีนาคม 2561.

กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎร
ทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานคร และจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.dopa.go.th/stat/y_stat51.html 2552. สืบค้น 14 กันยายน 2552.

สำนัก บัญชีประชาชาติ. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 2550. "ผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัด 2550." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.nesdb.go.th/Default.aspx?tabid=96 2552. สืบค้น 14 กันยายน 2252.

สำนักบัญชีประชาชาติ. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. "ผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัดแบบปริมาณลูกโซ่ ฉบับ พ.ศ. 2558 ." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.nesdb.go.th/main.php?filename=gross_regional. สืบค้น ธันวาคม 2560bottom

top

Latest News

Popular


bottom