.

สื่อออนไลน์

Search this site

ลงทะเบียน

MKH Update

สถิติการเข้าชม


 

ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดกรุงเทพมหานคร

 

ที่ตั้ง : ภาคกลาง

อำเภอติดทะเล : เขตบางขุนเทียน

  ปี พ.ศ.2550 ปี พ.ศ.2560
พื้นที่ (ตร.กม.) 1,568.74 1,568.74
พื้นที่ (ไร่) 980,456.25 980,456.25
ความยาวชายฝั่ง (กม.)  5.50 7.11
ประชากร (คน)   5,710,883* 5,682,415
ความหนาแน่น (คน/ตร.กม.)  3,640.52 3,622.28
รายได้ประชากร (บาท/คน/ปี)  333,459 513,396**
ทรัพยากรปะการัง (ไร่) - -
ทรัพยากรหญ้าทะเล (ไร่) - -
ทรัพยากรป่าชายเลน (ไร่) 3,352 2,527
กิจกรรมการท่องเที่ยว (ล้านบาท) 331,454

ข้อมูลการท่องเที่ยวจังหวัดกรุงเทพมหานครปี 2550

731,749
การกัดเซาะชายฝั่ง (กม.) 5.71 7.11

  

หมายเหตุ :    *ประชากร (คน) ณ ปี 2551

                     **ข้อมูล ณ ปี 2558

ข้อมูลปะการังและหญ้าทะเลปี 2549 และปี 2558

ข้อมูลป่าชายเลนปี ปี 2552 และปี 2557

ข้อมูลการท่องเที่ยวปี 2552 และปี 2558

 

 

ที่มา :

ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร. จังหวัดกรุงเทพมหานคร. "รู้จักกรุงเทพมหานคร." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://city.bangkok.go.th/th/page-content.php?id=14 2552. สืบค้น 14 กันยายน 2552.

กรุงเทพมหานคร. "กรุงเทพมหานคร." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: กรุงเทพมหานคร. สืบค้น มีนาคม 2561.

กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎร
ทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานคร และจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.dopa.go.th/stat/y_stat51.html 2552. สืบค้น 14 กันยายน 2552.

สำนัก บัญชีประชาชาติ. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 2550. "ผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัด 2550." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.nesdb.go.th/Default.aspx?tabid=96 2552. สืบค้น 14 กันยายน 2252.

สำนัก บัญชีประชาชาติ. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. "ผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัดแบบปริมาณลูกโซ่ ฉบับ พ.ศ. 2558." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.nesdb.go.th/main.php?filename=gross_regional. สืบค้น ธันวาคม 2560.

 

 


bottom

top

Latest News

Popular


bottom