.

สื่อออนไลน์

Search this site

ลงทะเบียน

MKH Update

สถิติการเข้าชม


 

ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดสมุทรสาคร

ที่ตั้ง : ภาคกลาง

อำเภอติดทะเล : เมือง

ระยะห่างจากกรุงเทพมหานคร : 30.00 กม.

  ปี พ.ศ. 2550 ปี พ.ศ. 2560
พื้นที่ (ตร.กม.) 872.35 872.35
พื้นที่ (ไร่)  545,216  545,216
ความยาวชายฝั่ง (กม.)  41.80 42.04
ประชากร (คน)   478,146* 568,465
ความหนาแน่น (คน/ตร.กม.)  548.14 651.65
รายได้ประชากร (บาท/คน/ปี)  602,374 364,353**
ทรัพยากรปะการัง (ไร่)  - -
ทรัพยากรหญ้าทะเล (ไร่)  -  -
ทรัพยากรป่าชายเลน (ไร่) 25,257  20,386
กิจกรรมการท่องเที่ยว (ล้านบาท)  438.93

ข้อมูลการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาครปี 2550

2177.1 
การกัดเซาะชายฝั่ง (กม.)  33.45  38.61 

 

หมายเหตุ :    *ประชากร (คน) ณ ปี 2551

                     **ข้อมูล ณ ปี 2558

ข้อมูลปะการังและหญ้าทะเลปี 2549 และปี 2558

ข้อมูลป่าชายเลนปี ปี 2552 และปี 2557

ข้อมูลการท่องเที่ยวปี 2552 และปี 2558

 

 

ที่มา :

สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร. จังหวัดสมุทรสาคร. "ข้อมูลทั่วไป." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.samutsakhon.go.th/data/data52/01.pdf 2552. สืบค้น 14 กันยายน 2552.

สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร. จังหวัดสมุทรสาคร. "ข้อมูลทางภูมิศาสตร์." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.samutsakhon.go.th/2014-01-04-19-08-26/2014-01-04-20-22-10. สืบค้น มีนาคม 2561.

กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎร
ทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานคร และจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.dopa.go.th/stat/y_stat51.html 2552. สืบค้น 14 กันยายน 2552.

สำนัก บัญชีประชาชาติ. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 2550. "ผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัด 2550." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.nesdb.go.th/Default.aspx?tabid=96 2552. สืบค้น 14 กันยายน 2252.

สำนัก บัญชีประชาชาติ. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. "ผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัดแบบปริมาณลูกโซ่ ฉบับ พ.ศ. 2558." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.nesdb.go.th/main.php?filename=gross_regional. สืบค้น ธันวาคม 2560.

 bottom

top

Latest News

Popular


bottom