.

สื่อออนไลน์

Search this site

ลงทะเบียน

MKH Update

สถิติการเข้าชม


 

ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดสมุทรปราการ

 

ที่ตั้ง : ภาคกลาง

อำเภอติดทะเล :  เมือง, บางบ่อ, พระสมุทรเจดีย์

ระยะห่างจากกรุงเทพมหานคร : 30.00 กม.

  ปี พ.ศ.2550 ปี พ.ศ.2560
พื้นที่ (ตร.กม.) 1,004.09  1,004.09
พื้นที่ (ไร่) 627,557.50 627,557.50
ความยาวชายฝั่ง (กม.)  45.00 57.39
ประชากร (คน)   1,147,224* 1,310,766
ความหนาแน่น (คน/ตร.กม.)  1,142.54 1,305.42
รายได้ประชากร (บาท/คน/ปี)  511,218 339,972**
ทรัพยากรปะการัง (ไร่)  -
ทรัพยากรหญ้าทะเล (ไร่)  -
ทรัพยากรป่าชายเลน (ไร่) 12,524 10,643
กิจกรรมการท่องเที่ยว (ล้านบาท) 1,316

ข้อมูลการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการปี 2550

 4,901
การกัดเซาะชายฝั่ง (กม.) 34.69   52.31

 

หมายเหตุ :    *ประชากร (คน) ณ ปี 2551

                     **ข้อมูล ณ ปี 2558

ข้อมูลปะการังและหญ้าทะเลปี 2549 และปี 2558

ข้อมูลป่าชายเลนปี ปี 2552 และปี 2557

ข้อมูลการท่องเที่ยวปี 2552 และปี 2558

 

 

ที่มา :

สำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ. จังหวัดสมุทรปราการ. "แนะนำสมุทรปราการ." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.samutprakan.go.th/Title/hist.html 2552. สืบค้น 14 กันยายน 2552.

สำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ. จังหวัดสมุทรปราการ. "ข้อมูลทั่วไปจังหวัดสมุทรปราการ." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.samutprakan.go.th/newweb/index.phpoption=com_content&view=category&id=14&Itemid=12 . สืบค้น มีนาคม 2561.

กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานคร และจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.dopa.go.th/stat/y_stat51.html 2552. สืบค้น 14 กันยายน 2552.

สำนัก บัญชีประชาชาติ. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 2550. "ผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัด 2550." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.nesdb.go.th/Default.aspx?tabid=96 2552. สืบค้น 14 กันยายน 2252.

สำนัก บัญชีประชาชาติ. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ."ผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัดแบบปริมาณลูกโซ่ ฉบับ พ.ศ. 2558." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.nesdb.go.th/main.php?filename=gross_regional. สืบค้น ธันวาคม 2560.

 


bottom

top

Latest News

Popular


bottom