.

สื่อออนไลน์

Search this site

ลงทะเบียน

MKH Update

สถิติการเข้าชม


 

ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดสมุทรสงคราม

 

ที่ตั้ง : ภาคกลาง

อำเภอติดทะเล : เมือง

ระยะห่างระหว่างกรุงเทพมหานคร : 63.00 กม.

  ปี พ.ศ. 2550 ปี พ.ศ. 2560
พื้นที่ (ตร.กม.) 416.70 416.70
พื้นที่ (ไร่)  260,437.50   260,437.50
ความยาวชายฝั่ง (กม.)  23.00 24.23
ประชากร (คน)   194,054* 193,902
ความหนาแน่น (คน/ตร.กม.)  465.69 465.33
รายได้ประชากร (บาท/คน/ปี)  81,247 106,513**
ทรัพยากรปะการัง (ไร่) - -
ทรัพยากรหญ้าทะเล (ไร่) - -
ทรัพยากรป่าชายเลน (ไร่) 14,273 18,247
กิจกรรมการท่องเที่ยว (ล้านบาท) 467

ข้อมูลการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงครามปี 2550

1,910
การกัดเซาะชายฝั่ง (กม.) 2.96 15.54

 

หมายเหตุ :    *ประชากร (คน) ณ ปี 2551

                     **ข้อมูล ณ ปี 2558

ข้อมูลปะการังและหญ้าทะเลปี 2549 และปี 2558

ข้อมูลป่าชายเลนปี ปี 2552 และปี 2557

ข้อมูลการท่องเที่ยวปี 2552 และปี 2558

 

 

ที่มา :

สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม. จังหวัดสมุทรสงคราม. "สภาพทั่วไป." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.samutsongkhram.go.th/place.htm 2552. สืบค้น 14 กันยายน 2552.

จังหวัดสมุทรสงคราม. "จังหวัดสมุทรสงคราม." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: จังหวัดสมุทรสงคราม. สืบค้น มีนาคม 2561.

กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎร
ทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานคร และจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.dopa.go.th/stat/y_stat51.html 2552. สืบค้น 14 กันยายน 2552.

สำนัก บัญชีประชาชาติ. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 2550. "ผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัด 2550." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.nesdb.go.th/Default.aspx?tabid=96 2552. สืบค้น 14 กันยายน 2252.

สำนัก บัญชีประชาชาติ. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. "ผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัดแบบปริมาณลูกโซ่ ฉบับ พ.ศ. 2558." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.nesdb.go.th/main.php?filename=gross_regional. สืบค้น ธันวาคม 2560.

 


bottom

top

Latest News

Popular


bottom