.

สื่อออนไลน์

Search this site

ลงทะเบียน

MKH Update

สถิติการเข้าชม


 

ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 

ที่ตั้ง : ภาคใต้

อำเภอติดทะเล : หัวหิน, ปราณบุรี, สามร้อยยอด, กุยบุรี, เมือง, ทับสะแก,บางสะพาน, สะพานน้อย

ระยะห่างจากกรุงเทพมหานคร : 323.00 กม.

  พ.ศ. 2550 พ.ศ.2560
พื้นที่ (ตร.กม.) 6,367.62 6,367.62
พื้นที่ (ไร่)  3,979,762.50  3,979,762.50
ความยาวชายฝั่ง (กม.)  251.00 246.83
ประชากร (คน)   500,378* 543,979
ความหนาแน่น (คน/ตร.กม.)  78.58 85.43
รายได้ประชากร (บาท/คน/ปี)  127,445 171,719**
ทรัพยากรปะการัง (ไร่)  1,250  819
ทรัพยากรหญ้าทะเล (ไร่)  -  -
ทรัพยากรป่าชายเลน (ไร่)  3,122  1,507
กิจกรรมการท่องเที่ยว (ล้านบาท)  9,188

ข้อมูลการท่องเที่ยวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ปี 2550

27,872
การกัดเซาะชายฝั่ง (กม.)  78.12  55.21

  

หมายเหตุ :    *ประชากร (คน) ณ ปี 2551

                     **ข้อมูล ณ ปี 2558

ข้อมูลปะการังและหญ้าทะเลปี 2549 และปี 2558

ข้อมูลป่าชายเลนปี ปี 2552 และปี 2557

ข้อมูลการท่องเที่ยวปี 2552 และปี 2558

 

 

ที่มา :

สำนักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. "ข้อมูลทั่วไป." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://thai.tourismthailand.org/destination-guide/prachuapkhirikhan-77-947-1.html 2552. สืบค้น 14 กันยายน 2552.

สำนักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. "ข้อมูลทั่วไป." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.prachuapkhirikhan.go.th/_2018/content/general. สืบค้น มีนาคม 2561.

กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎร
ทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานคร และจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.dopa.go.th/stat/y_stat51.html 2552. สืบค้น 14 กันยายน 2552.

สำนัก บัญชีประชาชาติ. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 2550. "ผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัด 2550." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.nesdb.go.th/Default.aspx?tabid=96 2552. สืบค้น 14 กันยายน 2252.

สำนัก บัญชีประชาชาติ. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. "ผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัดแบบปริมาณลูกโซ่ ฉบับ พ.ศ. 2558." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.nesdb.go.th/main.php?filename=gross_regional. สืบค้น ธันวาคม 2560.

 


bottom

top

Latest News

Popular


bottom