.

สื่อออนไลน์

Search this site

ลงทะเบียน

MKH Update

สถิติการเข้าชม


 

ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดเพชรบุรี

 

ที่ตั้ง : ภาคตะวันตก

อำเภอติดทะเล : บ้านแหลม, เมือง, ท่ายาง, ชะอำ

ระยะห่างระหว่างกรุงเทพมหานคร : 123.00 กม.

  ปี พ.ศ. 2550 ปี พ.ศ. 2560
พื้นที่ (ตร.กม.)  6,225.14   6,225.14
พื้นที่ (ไร่)  3,890,711.20  3,890,711.20
ความยาวชายฝั่ง (กม.)  75.00 89.72
ประชากร (คน)   458,975* 482,375
ความหนาแน่น (คน/ตร.กม.)  73.73 77.12
รายได้ประชากร (บาท/คน/ปี)  121,132 123,800**
ทรัพยากรปะการัง (ไร่)  - -
ทรัพยากรหญ้าทะเล (ไร่)  10  20
ทรัพยากรป่าชายเลน (ไร่)  18,569  14,840
กิจกรรมการท่องเที่ยว (ล้านบาท)  9,493

ข้อมูลการท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรีปี 2550

 20,456
การกัดเซาะชายฝั่ง (กม.) 49.75   47.15

 

หมายเหตุ :    *ประชากร (คน) ณ ปี 2551

                     **ข้อมูล ณ ปี 2558

ข้อมูลปะการังและหญ้าทะเลปี 2549 และปี 2558

ข้อมูลป่าชายเลนปี ปี 2552 และปี 2557

ข้อมูลการท่องเที่ยวปี 2552 และปี 2558

 

ที่มา :

สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี. จังหวัดเพชรบุรี. "ข้อมูลทั่วไป." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.phetchaburi.go.th/data/dataphet_52.pdf 2552. สืบค้น 14 กันยายน 2552.

สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี. จังหวัดเพชรบุรี. "ข้อมูลทั่วไป." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก:http://phetchaburi.go.th/phet2/CODE/files/1416470966_%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB.pdf. สืบค้น มีนาคม 2561

กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎร
ทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานคร และจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.dopa.go.th/stat/y_stat51.html 2552. สืบค้น 14 กันยายน 2552.

สำนัก บัญชีประชาชาติ. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 2550. "ผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัด 2550." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.nesdb.go.th/Default.aspx?tabid=96 2552. สืบค้น 14 กันยายน 2252.

สำนัก บัญชีประชาชาติ. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. "ผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัดแบบปริมาณลูกโซ่ ฉบับ พ.ศ. 2558." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.nesdb.go.th/main.php?filename=gross_regional. สืบค้น ธันวาคม 2560.

 


bottom

top

Latest News

Popular


bottom