.

สื่อออนไลน์

Search this site

ลงทะเบียน

MKH Update

สถิติการเข้าชม


 

ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดชุมพร

 

ที่ตั้ง : ภาคใต้

อำเภอติดทะเล : ปะทิว, เมือง, สวี, ทุ่งตะโก, หลังสวน, ละแม

ระยะห่างจากกรุงเทพมหานคร : 498.00 กม.

  พ.ศ.2550 พ.ศ.2560
พื้นที่ (ตร.กม.) 6,010.00 6,010.00
พื้นที่ (ไร่) 3,756,250.00 3,756,250.00
ความยาวชายฝั่ง (กม.)  222.00 248.33
ประชากร (คน)   484,722* 509,650
ความหนาแน่น (คน/ตร.กม.)  80.67 84.80
รายได้ประชากร (บาท/คน/ปี)  102,131 151,825**
ทรัพยากรปะการัง (ไร่) 4,062 214
ทรัพยากรหญ้าทะเล (ไร่)  10,809  2,800
ทรัพยากรป่าชายเลน (ไร่)  45,292  37,001
กิจกรรมการท่องเที่ยว (ล้านบาท) 1,535

ข้อมูลการท่องเที่ยวจังหวัดชุมพรปี 2550

 5,881
การกัดเซาะชายฝั่ง (กม.)  31.94  13.57

 

หมายเหตุ :    *ประชากร (คน) ณ ปี 2551

                     **ข้อมูล ณ ปี 2558

ข้อมูลปะการังและหญ้าทะเลปี 2549 และปี 2558

ข้อมูลป่าชายเลนปี ปี 2552 และปี 2557

ข้อมูลการท่องเที่ยวปี 2552 และปี 2558

  

ที่มา :

สำนักงานจังหวัดชุมพร. จังหวัดชุมพร. "ข้อมูลทั่วไป." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.chumphon.go.th/general_p1.html 2552. สืบค้น 14 กันยายน 2552.

สำนักงานจังหวัดชุมพร. จังหวัดชุมพร. "ภูมิศาสตร์จังหวัด." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.chumphon.go.th/2013/page/geography. สืบค้น มีนาคม 2561.

กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎร
ทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานคร และจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.dopa.go.th/stat/y_stat51.html 2552. สืบค้น 14 กันยายน 2552.

สำนัก บัญชีประชาชาติ. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 2550. "ผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัด 2550." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.nesdb.go.th/Default.aspx?tabid=96 2552. สืบค้น 14 กันยายน 2252. 

สำนัก บัญชีประชาชาติ. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. "ผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัดแบบปริมาณลูกโซ่ ฉบับ พ.ศ. 2558." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.nesdb.go.th/main.php?filename=gross_regional. สืบค้น ธันวาคม 2560.

 

 


bottom

top

Latest News

Popular


bottom