.

สื่อออนไลน์

Search this site

ลงทะเบียน

MKH Update

สถิติการเข้าชม


 

ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดระนอง

 

ที่ตั้ง : ภาคใต้

อำเภอที่ติดทะเล : กระบุรี, ละอุ่น, เมือง, กะเปอร์, สุขสำราญ

ระยะห่างจากกรุงเทพมหานคร : 568.00 กม.

  พ.ศ.2550 พ.ศ.2560
พื้นที่ (ตร.กม.) 3,298.05 3,298.05
พื้นที่ (ไร่)  2,061,278.13 2,061,278.13
ความยาวชายฝั่ง (กม.)  169.00 172.51
ประชากร (คน)   182,729* 190,399
ความหนาแน่น (คน/ตร.กม.)  55.41 57.73
รายได้ประชากร (บาท/คน/ปี)  95,874 91,452**
ทรัพยากรปะการัง (ไร่)  -  -
ทรัพยากรหญ้าทะเล (ไร่)  940  880
ทรัพยากรป่าชายเลน (ไร่)  154,448  161,919
กิจกรรมการท่องเที่ยว (ล้านบาท)  843

ข้อมูลการท่องเที่ยวจังหวัดระนองปี 2550

 3,727
การกัดเซาะชายฝั่ง (กม.)  19.79  10.58

  

หมายเหตุ :    *ประชากร (คน) ณ ปี 2551

                     **ข้อมูล ณ ปี 2558

ข้อมูลปะการังและหญ้าทะเลปี 2549 และปี 2558

ข้อมูลป่าชายเลนปี ปี 2552 และปี 2557

ข้อมูลการท่องเที่ยวปี 2552 และปี 2558

 

 

ที่มา :

สำนักงานจังหวัดระนอง. จังหวัดระนอง. "สภาพทั่วไปของจังหวัด." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.ranong.go.th/location.htm 2552. สืบค้น 14 กันยายน 2552.

สำนักงานจังหวัดระนอง. จังหวัดระนอง. "สภาพทั่วไปของจังหวัด." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.ranong.go.th/. สืบค้น มีนาคม 2561.

กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎร
ทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานคร และจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.dopa.go.th/stat/y_stat51.html 2552. สืบค้น 14 กันยายน 2552.

สำนัก บัญชีประชาชาติ. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 2550. "ผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัด 2550." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.nesdb.go.th/Default.aspx?tabid=96 2552. สืบค้น 14 กันยายน 2252.

สำนักบัญชีประชาชาติ. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. "ผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัดแบบปริมาณลูกโซ่ ฉบับ พ.ศ. 2558 ." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.nesdb.go.th/main.php?filename=gross_regional. สืบค้น ธันวาคม 2560

 


bottom

top

Latest News

Popular


bottom