.

สื่อออนไลน์

Search this site

ลงทะเบียน

MKH Update

สถิติการเข้าชม


 

ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

ที่ตั้ง : ภาคใต้

อำเภอติดทะเล : ท่าชนะ, ไชยา, ท่าฉาง, พุนพิน, เมือง, กาญจนดิษฐ์,ดอนสัก, เกาะสมุย, เกาะพงัน

ระยะห่างระหว่างกรุงเทพมหานคร : 645.00 กม.

  พ.ศ.2550 พ.ศ.2560
พื้นที่ (ตร.กม.)  13,079.61 12,891.47
พื้นที่ (ไร่)  8.174,758.61 8,057,138.13
ความยาวชายฝั่ง (กม.)  156.00 157.17
ประชากร (คน)   990,592* 1,057,581
ความหนาแน่น (คน/ตร.กม.)  76.84 82.04
รายได้ประชากร (บาท/คน/ปี)  134,427 183,534**
ทรัพยากรปะการัง (ไร่)  24,187  24,525
ทรัพยากรหญ้าทะเล (ไร่)  10,680 3,850
ทรัพยากรป่าชายเลน (ไร่)  46,574  47,830
กิจกรรมการท่องเที่ยว (ล้านบาท)  36,516

ข้อมูลการท่องเทียวจังหวัดสุราษฎร์ธานีปี 2550

 68,053
การกัดเซาะชายฝั่ง (กม.) 37.57   10.95

   

หมายเหตุ :    *ประชากร (คน) ณ ปี 2551

                     **ข้อมูล ณ ปี 2558

ข้อมูลปะการังและหญ้าทะเลปี 2549 และปี 2558

ข้อมูลป่าชายเลนปี ปี 2552 และปี 2557

ข้อมูลการท่องเที่ยวปี 2552 และปี 2558

 

 

ที่มา :

สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี. จังหวัดสุราษฎร์ธานี. "บรรยายสรุปจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2551 (บทที่ 1)." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://123.242.172.2/home/document/book/surat51_1.pdf 2552. สืบค้น 14 กันยายน 2552.

จังหวัดสุราษฎร์ธานี. "จังหวัดสุราษฎร์ธานี." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: สุราษฎร์ธานี. สืบค้น มีนาคม 2561.

กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎร
ทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานคร และจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.dopa.go.th/stat/y_stat51.html 2552. สืบค้น 14 กันยายน 2552.

สำนัก บัญชีประชาชาติ. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 2550. "ผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัด 2550." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.nesdb.go.th/Default.aspx?tabid=96 2552. สืบค้น 14 กันยายน 2252.

สำนัก บัญชีประชาชาติ. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. "ผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัดแบบปริมาณลูกโซ่ ฉบับ พ.ศ. 2558." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.nesdb.go.th/main.php?filename=gross_regional. สืบค้น ธันวาคม 2560.

 


bottom

top

Latest News

Popular


bottom