.

สื่อออนไลน์

Search this site

ลงทะเบียน

MKH Update

สถิติการเข้าชม


 

ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดพังงา

 

ที่ตั้ง : ภาคใต้

อำเภอที่ติดทะเล : คุระบุรี, ตะกั่วป่า, ท้ายเหมือง, ตะกั่วทุ่ง, เมือง, ทับปุย, เกาะยาว

ระยะห่างจากกรุงเทพมหานคร : 788.00 กม.

  พ.ศ.2550 พ.ศ.2560
พื้นที่ (ตร.กม.) 4,170.90 4,170.90
พื้นที่ (ไร่) 2,606,809.38 2,606,809.38
ความยาวชายฝั่ง (กม.)  239.25 235.78
ประชากร (คน)  249,933* 267,491
ความหนาแน่น (คน/ตร.กม.)  59.94 64.13
รายได้ประชากร (บาท/คน/ปี)  122,661 177,350**
ทรัพยากรปะการัง (ไร่)  16,000  -
ทรัพยากรหญ้าทะเล (ไร่)  15,816  6,534
ทรัพยากรป่าชายเลน (ไร่)  275,317  274,401
กิจกรรมการท่องเที่ยว (ล้านบาท)  3,017

ข้อมูลการท่องเที่ยวจังหวัดพังงาปี 2550

 37,215
การกัดเซาะชายฝั่ง (กม.) 17.16  8.24

    

หมายเหตุ :    *ประชากร (คน) ณ ปี 2551

                     **ข้อมูล ณ ปี 2558

ข้อมูลปะการังและหญ้าทะเลปี 2549 และปี 2558

ข้อมูลป่าชายเลนปี ปี 2552 และปี 2557

ข้อมูลการท่องเที่ยวปี 2552 และปี 2558

 

 

ที่มา :

สำนักงานจังหวัดพังงา. จังหวัดพังงา. "สภาพทั่วไปของจังหวัดพังงา." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้ จาก: http://www.phangnga.go.th/data_provin/general.htm. สืบค้น 14 กันยายน 2552

สำนักงานจังหวัดพังงา. จังหวัดพังงา. "สภาพทั่วไปของจังหวัดพังงา." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.phangnga.go.th/main/index.php/th/. สืบค้น มีนาคม 2561.

กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎร
ทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานคร และจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.dopa.go.th/stat/y_stat51.html 2552. สืบค้น 14 กันยายน 2552.

สำนัก บัญชีประชาชาติ. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 2550. "ผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัด 2550." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.nesdb.go.th/Default.aspx?tabid=96 2552. สืบค้น 14 กันยายน 2252.

สำนักบัญชีประชาชาติ. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. "ผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัดแบบปริมาณลูกโซ่ ฉบับ พ.ศ. 2558 ." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.nesdb.go.th/main.php?filename=gross_regional. สืบค้น ธันวาคม 2560

 


bottom

top

Latest News

Popular


bottom