.

สื่อออนไลน์

Search this site

ลงทะเบียน

MKH Update

สถิติการเข้าชม


 

ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดภูเก็ต

 

ที่ตั้ง : ภาคตะวันออก

อำเภอที่ติดทะเล : เมือง, กระทู้, ถลาง

ระยะห่างจากกรุงเทพมหานคร : 867.00 กม.

  พ.ศ.2550 พ.ศ.2560
พื้นที่ (ตร.กม.) 543.03 543.03
พื้นที่ (ไร่) 339,396.25 339,396.25
ความยาวชายฝั่ง (กม.)  185.00 202.83
ประชากร (คน)   327,006* 402,017
ความหนาแน่น (คน/ตร.กม.)  602.22 740.32
รายได้ประชากร (บาท/คน/ปี)  224,275 306,778.71**
ทรัพยากรปะการัง (ไร่)  10,375  1,040
ทรัพยากรหญ้าทะเล (ไร่)  4,445  1,688
ทรัพยากรป่าชายเลน (ไร่)  12,327  13,446
กิจกรรมการท่องเที่ยว (ล้านบาท)  94,007

ข้อมูลการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตปี 2550

 313,006
การกัดเซาะชายฝั่ง (กม.)  6.20  24.76

 

หมายเหตุ :    *ประชากร (คน) ณ ปี 2551

                     **ข้อมูล ณ ปี 2558

ข้อมูลปะการังและหญ้าทะเลปี 2549 และปี 2558

ข้อมูลป่าชายเลนปี ปี 2552 และปี 2557

ข้อมูลการท่องเที่ยวปี 2552 และปี 2558

 

ที่มา :

สำนักงานจังหวัดภูเก็ต. จังหวัดภูเก็ต. "สภาพทั่วไปของจังหวัดภูเก็ต." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.phuket.go.th/www_phuketGoTh/Data_phuket/IntroPhuket%20(2552).htm 2552. สืบค้น 14 กันยายน 2552.

สำนักงานจังหวัดภูเก็ต. จังหวัดภูเก็ต. "แนะนำจังหวัด." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.phuket.go.th/webpk/default.php. สืบค้น มีนาคม 2561.

กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎร
ทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานคร และจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: 
http://www.dopa.go.th/stat/y_stat51.html 2552. สืบค้น 14 กันยายน 2552.

สำนัก บัญชีประชาชาติ. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 2550. "ผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัด 2550." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.nesdb.go.th/Default.aspx?tabid=96 2552. สืบค้น 14 กันยายน 2252.

สำนักบัญชีประชาชาติ. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. "ผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัดแบบปริมาณลูกโซ่ ฉบับ พ.ศ. 2558 ." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.nesdb.go.th/main.php?filename=gross_regional. สืบค้น ธันวาคม 2560

 


bottom

top

Latest News

Popular


bottom