.

สื่อออนไลน์

Search this site

ลงทะเบียน

MKH Update

สถิติการเข้าชม


 

ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดกระบี่

 

ที่ตั้ง : ภาคใต้

อำเภอที่ติดทะเล : อ่าวลึก, เมือง, เหนือคลอง, คลองท่อม, เกาะลันตา

ระยะห่างจากกรุงเทพมหานคร : 814.00 กม.

  พ.ศ.2550 พ.ศ.2560
พื้นที่ (ตร.กม.) 4,708.51  4,708.51
พื้นที่ (ไร่) 2,942,820.00  2,942,820.00
ความยาวชายฝั่ง (กม.)  160.00 203.79
ประชากร (คน)  418,705* 469,769
ความหนาแน่น (คน/ตร.กม.)  88.93 99.77
รายได้ประชากร (บาท/คน/ปี)  119,869 217,685**
ทรัพยากรปะการัง (ไร่) 10,125  -
ทรัพยากรหญ้าทะเล (ไร่)  15,670  2,167
ทรัพยากรป่าชายเลน (ไร่)  218,186  213,646
กิจกรรมการท่องเที่ยว (ล้านบาท)  20,142

ข้อมูลการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ปี 2550

 78,336
การกัดเซาะชายฝั่ง (กม.)  21.63  12.20

 

หมายเหตุ :    *ประชากร (คน) ณ ปี 2551

                     **ข้อมูล ณ ปี 2558

ข้อมูลปะการังและหญ้าทะเลปี 2549 และปี 2558

ข้อมูลป่าชายเลนปี ปี 2552 และปี 2557

ข้อมูลการท่องเที่ยวปี 2552 และปี 2558

 

 

ที่มา :

สำนักงานจังหวัดกระบี่. จังหวัดกระบี่. "สภาพทั่วไปของจังหวัดกระบี่." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.krabi.go.th/province_data/general1.pdf. สืบค้น 14 กันยายน 2552

สำนักงานจังหวัดกระบี่. จังหวัดกระบี่. "ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดกระบี่." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://demo-cv.com/demoweb/krabi/content/general. สืบค้น มีนาคม 2561.

กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎร
ทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานคร และจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.dopa.go.th/stat/y_stat51.html 2552. สืบค้น 14 กันยายน 2552.

สำนัก บัญชีประชาชาติ. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 2550. "ผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัด 2550." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.nesdb.go.th/Default.aspx?tabid=96 2552. สืบค้น 14 กันยายน 2252.

สำนักบัญชีประชาชาติ. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. "ผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัดแบบปริมาณลูกโซ่ ฉบับ พ.ศ. 2558 ." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.nesdb.go.th/main.php?filename=gross_regional. สืบค้น ธันวาคม 2560

 


bottom

top

Latest News

Popular


bottom