.

สื่อออนไลน์

Search this site

ลงทะเบียน

MKH Update

สถิติการเข้าชม


 

ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดนครศรีธรรมราช

 

ที่ตั้ง : ภาคใต้

อำเภอติดทะเล :  ขนอม, สิชล, ท่าศาลา, เมือง, ปากพนัง, หัวไทร

ระยะห่างระหว่างกรุงเทพมหานคร : 780.00 กม.

  พ.ศ.2550 พ.ศ.2560
พื้นที่ (ตร.กม.) 9,942.50 9,942.50
พื้นที่ (ไร่) 6,214,063.75 6,214,063.75
ความยาวชายฝั่ง (กม.)  225.00 236.82
ประชากร (คน)   1,513,163* 1,557,482
ความหนาแน่น (คน/ตร.กม.)  152.19 156.65
รายได้ประชากร (บาท/คน/ปี)  77,933 91,648**
ทรัพยากรปะการัง (ไร่)  347  412
ทรัพยากรหญ้าทะเล (ไร่)  45 98
ทรัพยากรป่าชายเลน (ไร่)  73,550  80,922
กิจกรรมการท่องเที่ยว (ล้านบาท)  5,725

ข้อมูลการท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราชปี 2550

 13,587
การกัดเซาะชายฝั่ง (กม.)  126.87  61.48

 

หมายเหตุ :    *ประชากร (คน) ณ ปี 2551

                     **ข้อมูล ณ ปี 2558

ข้อมูลปะการังและหญ้าทะเลปี 2549 และปี 2558

ข้อมูลป่าชายเลนปี ปี 2552 และปี 2557

ข้อมูลการท่องเที่ยวปี 2552 และปี 2558

 

ที่มา :

สำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช. จังหวัดนครศรีธรรมราช. "ลักษณะทางกายภาพ." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.nakhonsithammarat.go.th/web_52/geography.php 2552. สืบค้น 14 กันยายน 2552.

สำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช. จังหวัดนครศรีธรรมราช. "ลักษณะทางกายภาพ." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.nakhonsithammarat.go.th/web_52/index.php. สืบค้น มีนาคม 2561.

กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎร
ทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานคร และจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.dopa.go.th/stat/y_stat51.html 2552. สืบค้น 14 กันยายน 2552.

สำนัก บัญชีประชาชาติ. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 2550. "ผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัด 2550." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.nesdb.go.th/Default.aspx?tabid=96 2552. สืบค้น 14 กันยายน 2252.

สำนัก บัญชีประชาชาติ. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. "ผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัดแบบปริมาณลูกโซ่ ฉบับ พ.ศ. 2558." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.nesdb.go.th/main.php?filename=gross_regional. สืบค้น ธันวาคม 2560.

 

 

 

 

 

 


bottom

top

Latest News

Popular


bottom