.

สื่อออนไลน์

Search this site

ลงทะเบียน

MKH Update

สถิติการเข้าชม


 

ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดตรัง

 

ที่ตั้ง : ภาคใต้

อำเภอที่ติดทะเล : สิเกา, กันตัง, ย่านตาขาว, หาดสำราญ, ปะเหลียน

ระยะห่างจากกรุงเทพมหานคร : 828.00 กม.

  พ.ศ.2550 พ.ศ.2560
พื้นที่ (ตร.กม.) 4,917.52 4,917.52
พื้นที่ (ไร่) 3,073,499.38 3,073,499.38
ความยาวชายฝั่ง (กม.)  150.00 135.03
ประชากร (คน)  614,869* 643,072
ความหนาแน่น (คน/ตร.กม.)  125.04 130.77
รายได้ประชากร (บาท/คน/ปี)  97,765 96,801**
ทรัพยากรปะการัง (ไร่)  2,812  4,644
ทรัพยากรหญ้าทะเล (ไร่)  21,493  14,652
ทรัพยากรป่าชายเลน (ไร่)  220,976  211,625
กิจกรรมการท่องเที่ยว (ล้านบาท)  2,792

ข้อมูลการท่องเที่ยวจังหวัดตรังปี 2550

 7,710
การกัดเซาะชายฝั่ง (กม.)  18.80  6.46

 

หมายเหตุ :    *ประชากร (คน) ณ ปี 2551

                     **ข้อมูล ณ ปี 2558

ข้อมูลปะการังและหญ้าทะเลปี 2549 และปี 2558

ข้อมูลป่าชายเลนปี ปี 2552 และปี 2557

ข้อมูลการท่องเที่ยวปี 2552 และปี 2558

 

 

 

ที่มา :

สำนักงานจังหวัดตรัง. จังหวัดตรัง. "ที่ตั้งและอาณาเขต." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.trang.go.th/tr/plan.php. สืบค้น 14 กันยายน 2552

สำนักงานจังหวัดตรัง. จังหวัดตรัง. "แนะนำจังหวัด." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก:http://www.trang.go.th/trnew/. สืบค้น มีนาคม 2561.

กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎร
ทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานคร และจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.dopa.go.th/stat/y_stat51.html 2552. สืบค้น 14 กันยายน 2552.

สำนัก บัญชีประชาชาติ. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 2550. "ผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัด 2550." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.nesdb.go.th/Default.aspx?tabid=96 2552. สืบค้น 14 กันยายน 2252.

สำนักบัญชีประชาชาติ. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. "ผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัดแบบปริมาณลูกโซ่ ฉบับ พ.ศ. 2558 ." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.nesdb.go.th/main.php?filename=gross_regional. สืบค้น ธันวาคม 2560

 


bottom

top

Latest News

Popular


bottom