.

สื่อออนไลน์

Search this site

ลงทะเบียน

MKH Update

สถิติการเข้าชม


 

ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดสงขลา

 

ที่ตั้ง : ภาคใต้

อำเภอติดทะเล : ระโนด, กระแสสินธุ์, สทิงพระ, สิงหนคร, เมือง, จะนะ, เทพา

ระยะห่างระหว่างกรุงเทพมหานคร : 950.00 กม.

  พ.ศ.2550 พ.ศ.2560
พื้นที่ (ไร่) 7,393.89 7,393.89
พื้นที่ (ตร.กม.)  4,621,180.63  4,621,180.63
ความยาวชายฝั่ง (กม.)  150 158.53
ประชากร (คน)   1,335,768* 1,424,230
ความหนาแน่น (คน/ตร.กม.)  180.66 192.62
รายได้ประชากร (บาท/คน/ปี)  121,230 153,525**
ทรัพยากรปะการัง (ไร่)  -  167
ทรัพยากรหญ้าทะเล (ไร่)  343
ทรัพยากรป่าชายเลน (ไร่)  7,992  17,179
กิจกรรมการท่องเที่ยว (ล้านบาท)  12,703

ข้อมูลการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลาปี 2550

 48,885
การกัดเซาะชายฝั่ง (กม.) 54.53   53.24

 

หมายเหตุ :    *ประชากร (คน) ณ ปี 2551

                     **ข้อมูล ณ ปี 2558

ข้อมูลปะการังและหญ้าทะเลปี 2549 และปี 2558

ข้อมูลป่าชายเลนปี ปี 2552 และปี 2557

ข้อมูลการท่องเที่ยวปี 2552 และปี 2558

 

 

ที่มา :

สำนักงานจังหวัดสงขลา. จังหวัดสงขลา. "ที่ตั้งและขนาด." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.songkhla.go.th/songkhla52/data/location.html 2552. สืบค้น 14 กันยายน 2552.

สำนักงานจังหวัดสงขลา. จังหวัดสงขลา. "ที่ตั้งและขนาด." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.songkhla.go.th/content/strategy. สืบค้น มีนาคม 2561.

กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎร
ทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานคร และจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.dopa.go.th/stat/y_stat51.html 2552. สืบค้น 14 กันยายน 2552.

สำนัก บัญชีประชาชาติ. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 2550. "ผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัด 2550." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.nesdb.go.th/Default.aspx?tabid=96 2552. สืบค้น 14 กันยายน 2252.

สำนัก บัญชีประชาชาติ. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. "ผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัดแบบปริมาณลูกโซ่ ฉบับ พ.ศ. 2558." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.nesdb.go.th/main.php?filename=gross_regional. สืบค้น ธันวาคม 2560.

 


bottom

top

Latest News

Popular


bottom