.

สื่อออนไลน์

Search this site

ลงทะเบียน

MKH Update

สถิติการเข้าชม


 

ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดปัตตานี

 

ที่ตั้ง : ภาคใต้

อำเภอติดทะเล : หนองจิก, เมือง, ยะหริ่ง, ปะนาเระ, สายบุรี, ไม้แก่น

ระยะห่างระหว่างกรุงเทพมหานคร : 1,055 กม.

  พ.ศ.2550 พ.ศ.2560
พื้นที่ (ตร.กม.) 1,940.36 1,940.36
พื้นที่ (ไร่) 1,212,722.50 1,212,722.50
ความยาวชายฝั่ง (กม.)  120.00 140.03
ประชากร (คน)   642,169* 709,796
ความหนาแน่น (คน/ตร.กม.)  330.95 365.81
รายได้ประชากร (บาท/คน/ปี)  58,930 73,338**
ทรัพยากรปะการัง (ไร่)  10  80
ทรัพยากรหญ้าทะเล (ไร่)  1,764  -
ทรัพยากรป่าชายเลน (ไร่) 21,994  17,406
กิจกรรมการท่องเที่ยว (ล้านบาท)  500

ข้อมูลการท่องเที่ยวจังหวัดปัตตานีปี 2550

 862
การกัดเซาะชายฝั่ง (กม.) 61.94  44.23

 

หมายเหตุ :    *ประชากร (คน) ณ ปี 2551

                     **ข้อมูล ณ ปี 2558

ข้อมูลปะการังและหญ้าทะเลปี 2549 และปี 2558

ข้อมูลป่าชายเลนปี ปี 2552 และปี 2557

ข้อมูลการท่องเที่ยวปี 2552 และปี 2558

 

 

ที่มา :

สำนักงานจังหวัดปัตตานี. จังหวัดปัตตานี. "ที่ตั้งและอาณาเขต." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.pattani.go.th/data/general/area.htm 2552. สืบค้น 14 กันยายน 2552.

สำนักงานจังหวัดปัตตานี. จังหวัดปัตตานี. "สภาพทั่วไปของจังหวัด." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.pattani.go.th/index2.html. สืบค้น มีนาคม 2561.

กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎร
ทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานคร และจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.dopa.go.th/stat/y_stat51.html 2552. สืบค้น 14 กันยายน 2552.

สำนัก บัญชีประชาชาติ. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 2550. "ผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัด 2550." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.nesdb.go.th/Default.aspx?tabid=96 2552. สืบค้น 14 กันยายน 2252.

สำนัก บัญชีประชาชาติ. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. "ผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัดแบบปริมาณลูกโซ่ ฉบับ พ.ศ. 2558." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.nesdb.go.th/main.php?filename=gross_regional. สืบค้น ธันวาคม 2560.

 

 

 


bottom

top

Latest News

Popular


bottom