.

สื่อออนไลน์

Search this site

ลงทะเบียน

MKH Update

สถิติการเข้าชม


 

ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดนราธิวาส

 

ที่ตั้ง : ภาคใต้

อำเภอที่ติดทะเล : เมือง, ตากใบ

ระยะห่างจากกรุงเทพมหานคร : 1,149.00 กม.

  พ.ศ. 2550 พ.ศ.2560
พื้นที่ (ตร.กม.) 4,475.43 4,475.43
พื้นที่ (ไร่) 2,797,143.75 2,797,143.75
ความยาวชายฝั่ง (กม.)  50.00 57.02
ประชากร (คน)   719,930* 796,239
ความหนาแน่น (คน/ตร.กม.)  160.88 177.91
รายได้ประชากร (บาท/คน/ปี)  67,511 54,922.31**
ทรัพยากรปะการัง (ไร่)  -
รัพยากรหญ้าทะเล (ไร่)  76  -
ทรัพยากรป่าชายเลน (ไร่)  184  75
กิจกรรมการท่องเที่ยว (ล้านบาท)  949

ข้อมูลการท่องเที่ยวจังหวัดนราธิวาสปี 2550

 2,529
การกัดเซาะชายฝั่ง (กม.)  43.99  31.88

 

หมายเหตุ :    *ประชากร (คน) ณ ปี 2551

                     **ข้อมูล ณ ปี 2558

ข้อมูลปะการังและหญ้าทะเลปี 2549 และปี 2558

ข้อมูลป่าชายเลนปี ปี 2552 และปี 2557

ข้อมูลการท่องเที่ยวปี 2552 และปี 2558

 

 

ที่มา :

สำนักงานจังหวัดนราธิวาส. จังหวัดนราธิวาส. "ภาคที่ 1 : สภาพทั่วไป." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.pocnara.go.th/narathiwat/general_nara/page1.htm 2552. สืบค้น 14 กันยายน 2552.

สำนักงานจังหวัดนราธิวาส. จังหวัดนราธิวาส. "ข้อมูลทั่วไป" [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www2.narathiwat.go.th/nara2016/content/general. สืบค้น มีนาคม 2561.

กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎร
ทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานคร และจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.dopa.go.th/stat/y_stat51.html 2552. สืบค้น 14 กันยายน 2552.

สำนัก บัญชีประชาชาติ. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 2550. "ผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัด 2550." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.nesdb.go.th/Default.aspx?tabid=96 2552. สืบค้น 14 กันยายน 2252.

สำนักบัญชีประชาชาติ. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. "ผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัดแบบปริมาณลูกโซ่ ฉบับ พ.ศ. 2558 ." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.nesdb.go.th/main.php?filename=gross_regional. สืบค้น ธันวาคม 2560

 


bottom

top

Latest News

Popular


bottom