.

สื่อออนไลน์

Search this site

ลงทะเบียน

MKH Update

สถิติการเข้าชม
กระทรวงคมนาคม
(Ministry of Transport)
 

 
กรมเจ้าท่า
(Marine Department)
  กำกับดูเเล สงเสริม พัฒนาระบบการขนส่งทางน้ำเเละพาณิชยนาวีให้มีความปลอดภัย มีประสิทธิภาพ ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ำไทย


การท่าเรือแห่งประเทศไทย
(Port Authority of Thailand)
  มีหน้าที่จัดการการรักษาความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งเเวดล้อมท่าเรือ เเละได้จัดทำนโยบายคุณภาพ ความปลอดภัยเเละสิ่งเเวดล้อม เพื่อใช้เป็นนโยบายหลักของการนำระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย เเละสิ่งเเวดล้อมท่าเรือมาใช้ในการดำเนินงานของท่าเรือ นอกจากนี้ยังเป็นองค์กรหลักในการบริหารจัดการท่าเรือทั้งส่วนกลางเเละส่วนภูมิภาคเเละเป็นศูนย์กลางการขนส่งทางทะเลแห่งหนึ่งของเอเชีย 


bottom

top

Latest News

Popular


bottom