.

สื่อออนไลน์

Search this site

ลงทะเบียน

MKH Update

สถิติการเข้าชม
กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์
(Ministry of Agriculture and Cooperatives)
 


 
กรมประมง
(Department of Fisheries)
    ทำ หน้าที่ดูเเล ทรัพยากรประมง ควบคุม ป้องกัน ปราบปราม การทำประมงให้เป็นไปตามกฎหมายเเละดำเนินการเกี่ยวกับการทำประมงในน่านน้ำ เเละนอกน่านน้ำร่วมกับประเทศอื่นๆ ควบคู่กับการส่งเสริมเเละพัฒนาอาชีพเกี่ยวกับการประมง
bottom

top

Latest News

Popular


bottom