.

สื่อออนไลน์

Search this site

ลงทะเบียน

MKH Update

สถิติการเข้าชมalt
กระทรวงวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี
(Ministry of Science and Technology)
 

  alt
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
(Thailand Institute of Scientific and Technological Research)
  บูรณาการ ผลงานสู่เชิงพาณิชย์ด้านอาหาร ผลิตภัณฑ์สุขภาพเเละพลังงานทดเเทนที่มีความคุ้มค่าเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งเเวดล้อม บริการวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยีด้วยระบบคุณภาพและมาตรฐานสากล ผลักดันให้เกิดการถ่ายทอดผลงานเเละให้บริการที่สนองความต้องการกลุ่มเป้า หมายทั้งภาคการผลิต ภาคบริการ เเละชุมชน พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเเละส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรูทางด้านวิทยาศาสตร์ เเละเทคโนโลยี เเละบริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและบริหารจัดการองค์กรด้วยความโปร่งใส เป็นธรรมเเละมีวัฒนธรรม


alt

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศเเละภูมิสารสนเทศ (องค์กรมหาชน)
(Geo-Informatics and Space Techology Development Agency (Public Organization)
 

ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สมุทรศาสตร์ สิ่งแวดล้อม และความมั่นคง รวมถึงจัดทำแผนที่เฉพาะเรื่องในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์จากข้อมูลภาพถ่ายดาว เทียมการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานภูมอสารสนเทศของประเทศ (NSDI) เพื่อบูรณาการข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐาน (FGDS) กำหนดมาตรฐานกลางของระบบภูมิสารสนเทศ ตลอดจนคำอธิบายข้อมูล (Metadata) สำหรับระบบสืบค้นและบริการข้อมูลของประเทศให้บริการคำแนะนำปรึกษาทางด้าน วิชาการ ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศแบบบูรณาการ และพร้อมใช้รวมทั้งพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านภูมิสารสนเทศ

 
 bottom

top

Latest News

Popular


bottom