.

สื่อออนไลน์

Search this site

ลงทะเบียน

MKH Update

สถิติการเข้าชม
กระทรวงอุตสาหกรรม
(Ministry of Industry)

กรมโรงงานอุตสาหกรรม
(Department of Industrial Works)


บริหาร จัดการ การกำกับดูเเลธุรกิจอุตสาหกรรม รวมถึงวัตถุอันตรายด้านการผลิต สิ่งเเวดล้อม ความปลอดภัยเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายเเละดำเนินการให้เป็นไปตามข้อตกลง กฎระบียบระหว่างประเทศ ส่งเสริม สนับสนุนข้อมูลเเละองค์ความรู้ด้านเครื่องจักร การผลิต สิ่งเเวดล้อม ความปลอดภัย เเละให้บริการจดทะเบียนเครื่องจักร

กระทรวงพลังงาน
(Ministry of Energy)
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
(Department of Mineral Fuels)

บริหาร จัดการในการให้สัมปทาน การสำรวจ การผลิต การเก็บรักษา การขนส่งการขาย และการจำหน่ายปิโตรเลียมกำหนดแนวทางการจัดหา การพัฒนา และการจัดการแหล่งปิโตรเลียมวิเคราะห์ วิจัย และประเมินศักยภาพและปริมาณสำรอง และพัฒนาแหล่งเชื้อเพลิงธรรมชาติพิจารณาสิทธิ ประสาน และอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อผูกพันต่อรัฐ รวมทั้งจัดเก็บค่าภาคหลวงและผลประโยชน์อื่นใดจากปิโตรเลียมกำหนดมาตรฐานการ ดำเนินงานอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมในการประกอบกิจการปิโตรเลียมประสานความร่วมมือในการสำรวจและ พัฒนาแหล่งเชื้อเพลิงธรรมชาติในพื้นที่พัฒนาร่วม พื้นที่ทับซ้อนกับประเทศเพื่อนบ้าน และประเทศอื่นบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศปิโตรเลียมและเชื้อเพลิงธรรมชาติ อื่น ๆปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมเชื้อเพลิง ธรรมชาติ หรือตามที่กระทรวงพลังงานหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

กระทรวงกลาโหม
(Ministry of Defence)
กองทัพเรือ
(Royal Thai Navy)


ทำหน้าที่รักษาเเละคุ้มครองผลประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรในทะเล ให้เป็นไปตามข้อกฎหมายเเละข้อตกลงภายในประเทศเเละระหว่างประเทศ

กระทรวงมหาดไทย
(Ministry of Interior)
กองบังคับการตำรวจน้ำ
(Marine Police Division)


ทำหน้าที่ในการป้องกันเเละปราบปรามผู้กระทำผิดที่เกี่ยวกับกับศุลกากรการประมง คนเข้าเมือง การเดินเรือในน่านน้ำ รวมถึงการรักษาทรัพยากรเเละผลประโยชน์ชาติทางทะเล
alt
กระทรวงวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี
(Ministry of Science and Technology) 
            
alt
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
(Thailand Institute of Scientific and Technological Research)

บูรณาการ ผลงานสู่เชิงพาณิชย์ด้านอาหาร ผลิตภัณฑ์สุขภาพเเละพลังงานทดเเทนที่มีความคุ้มค่าเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งเเวดล้อม บริการวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยีด้วยระบบคุณภาพและมาตรฐานสากล ผลักดันให้เกิดการถ่ายทอดผลงานเเละให้บริการที่สนองความต้องการกลุ่มเป้า หมายทั้งภาคการผลิต ภาคบริการ เเละชุมชน พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเเละส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรูทางด้านวิทยาศาสตร์ เเละเทคโนโลยี เเละบริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและบริหารจัดการองค์กรด้วยความโปร่งใส เป็นธรรมเเละมีวัฒนธรรม


alt
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศเเละภูมิสารสนเทศ (องค์กรมหาชน)
(Geo-Informatics and Space Techology Development Agency (Public Organization)

ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สมุทรศาสตร์ สิ่งแวดล้อม และความมั่นคง รวมถึงจัดทำแผนที่เฉพาะเรื่องในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์จากข้อมูลภาพถ่ายดาว เทียมการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานภูมอสารสนเทศของประเทศ (NSDI) เพื่อบูรณาการข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐาน (FGDS) กำหนดมาตรฐานกลางของระบบภูมิสารสนเทศ ตลอดจนคำอธิบายข้อมูล (Metadata) สำหรับระบบสืบค้นและบริการข้อมูลของประเทศให้บริการคำแนะนำปรึกษาทางด้าน วิชาการ ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศแบบบูรณาการ และพร้อมใช้รวมทั้งพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านภูมิสารสนเทศ
กระทรวงการท่องเที่ยวเเละการกีฬา
(Ministry of Tourism and Sports)
            

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
(Tourism Authority of Thailand)


ส่งเสริมให้การท่องเที่ยวมีบทบาทในการช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั่วทุกภูมิภาคของไทย และเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจก่อให้เกิดการสร้างงานและเพิ่มรายได้ให้กับประเทศ ส่งเสริมให้การท่องเที่ยวของประเทศไทยเติบโตอย่างยั่งยืน โดยเน้นการขยายฐานตลาดนักท่องเที่ยวคุณภาพ ทั้งในพื้นที่ใหม่และในตลาดเฉพาะกลุ่ม ภายใต้การสร้างความเข้มแข็งของตราสินค้า(Brand) ประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้การท่องเที่ยวเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคนไทย โดยเน้นการประสานงานระหว่างเครือข่ายภาครัฐกับภาคเอกชน กระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวภายในประเทศที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้และการ สร้างสรรค์ประโยชน์ทั้งต่อสถาบันครอบครัวและต่อสังคมโดยรวม อันจะนำไปสู่การสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกรักษาสิ่งแวดล้อมรวมทั้งให้เกิดความรักและภาคภูมิใจในเอกลักษณ์วัฒนธรรมไทยส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กระจายตัวสู่แหล่งท่องเที่ยวรองมากขึ้น เพื่อสร้างสมดุลระหว่างพื้นที่ทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม
สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว
(Office of Tourism Development)


ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย รวบรวมข้อมูลสถิติด้านการท่องเที่ยว และแนวทางการดำเนินการพัฒนาการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ จัดทำแผนพัฒนาบริการการท่องเที่ยว รวมทั้งประสานส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามแผนที่กำหนด จัดทำแผนพัฒนาทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ รวมทั้งประสาน ส่งเสริมและสนับสนุน ให้มีการปฏิบัติตามที่กำหนด จัดทำแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งประสานส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามแผนที่กำหนด ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ติดตามประเมินผลงานด้านพัฒนาการท่องเที่ยว ส่งเสริม สนับสนุนกิจการภาพยนตร์ ทั้งภาคการผลิต การบริหารและกิจการที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด ให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงาน หรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมายalt

กระทรวงการต่างประเทศ
(Ministry of Foreign Affairs)             
ตรากระทรวงต่างประเทศ.png กรมสนธิสัญญาเเละกฎหมาย
(Department of Treaties and Legal Affairs)


มีหน้าที่พิจารณาและดำเนินการการเข้าเป็นภาคอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ซึ่งรวมไปถึงการเป็นหน่วยงานประสานงานในการพิจารณากฎหมาย ข้อบังคับ กฎระเบียบที่เกี่ยวกับการใช้ทะเล และกิจกรรมทางทะเล การจัดทรัพยากร ว่าสอดคล้องกับหลักกฎหมายระหว่างประเทศหรือไม่

กระทรวงศึกษาธิการ
(Ministry of Education)


            
สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(Aquatic Resources Research Institute, Chulalongkorn University)

เพื่อเป็นองค์กรในการพิจารณากำหนดแนวทางการวิจัยในด้านทรัพยากรทางน้ำ และเป็นแกนนำในการวิจัยและประสานงานด้านนี้ เพื่อเป็นสถานศึกษาค้นคว้าวิจัยและพัฒนาในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางน้ำ วาริชกรรมการเพาะเลี้ยง สมุทรศาสตร์ชายฝั่ง เทคโนโลยีชีวภาพทางน้ำ และการประมงที่นำไปสู่การจัดการทรัพยากรทางน้ำที่มีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นศูนย์ข้อมูลและสารนิเทศทรัพยากรทางน้ำ เพื่อเป็นหน่วยปฏิบัติการตรวจเฝ้าระวังมลพิษทางน้ำและสมุทรศาสตร์ชายฝั่ง เพื่อให้บริการทางวิชาการซึ่งเป็นการขยายผลจากการวิจัยในเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรทางน้ำวาริชกรรม การเพาะเลี้ยง สมุทรศาสตร์ชายฝั่ง เทคโนโลยีชีวภาพทางน้ำและการประมง เพื่อเป็นศูนย์ฝึกนิสิตและปฏิบัติงานวิจัยของนิสิตในสาขาวิชาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรทางน้ำ เพื่อให้การสนับสนุนและร่วมมือทางวิชาการเกี่ยวกับทรัพยากรทางน้ำแก่หน่วยงานในกระทรวง ทบวง กรมอื่นๆ ในภาครัฐ และหน่วยงานภาคเอกชน
สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(Transportation Institute, Chulalongkorn University)

สถาบันการขนส่งมุ่งมั่นในการทำงานวิจัยและพัฒนาในสาขาวิชาการขนส่งและสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ในด้านการขนส่ง ซึ่งผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการด้านการขนส่ง สามารถศึกษา ค้นคว้า เพื่อกลั่นกรองและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในด้านการขนส่ง สนับสนุนการศึกษาวิจัยด้านการขนส่งและสาขาที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาวิชาการขนส่ง ให้คำปรึกษากับหน่วยงานราชการและเอกชนในด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ ถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาการโดยผ่านทางหลักสูตรการอบรมระยะสั้นและสัมมนาในหัวข้อที่เกี่ยวกับการขนส่ง โลจิสติกส์ และซัพพลายเชนให้กับบุคคลทั่วไปจากความได้เปรียบเชิงภูมิศาสตร์ของประเทศไทย ผนวกเข้ากับวิทยาการด้านการขนส่ง สถาบันฯ สามารถช่วยเหลือสนับสนุนรัฐบาล ในการที่จะทำให้ประเทศไทยเป็นประตูสู่ภูมิภาคในการขนส่งทุกรูปแบบ

คณะโลจิสติกส์  มหาวิทยาลัยบูรพา
(Faculty of Logistics, Burapha University)

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านการขนส่งทุกรูปแบบที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และมีความรู้ด้านโลจิสติกส์เป็นอย่างดี ดำเนินการวิจัยทางด้านการขนส่งทุกรูปแบบ และโลจิสติกส์เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ การพัฒนาประเทศตามนโยบายของรัฐบาล บริการวิชาการแก่ชุมชนในด้านการขนส่งทุกรูปแบบ และด้านโลจิสติกส์

สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา
(Institute of Marine Sciences, Burapha University)


มีหน้าที่หลักในด้านการวิจัย และให้บริการทางวิชาการในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล นอกจากนี้ สถาบันฯ ยังจัดการศึกษาในรูปของการศึกษาตามอัธยาศัย โดยเปิดสถานเลี้ยงสัตว์น้ำเค็มและพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ทางทะเลซึ่งเป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ให้นักเรียน นิสิต นักศึกษาเเละประชาชนโดยทั่วไปเข้าเรียนรู้ด้วยตนเอง
คณะประมง มหาวิทยลัยเกษตรศาสตร์
(Faculty of Fisheries, Kasetsart University)


คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
(Faculty of Environment and Resource Studies, Mahidol University)


 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
(Rajamangala University of Technology Srivijaya, Trang Campus)


มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
(Walailak University)


คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
(Faculty of Sciences, Ramkhamhaeng University)มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
(Prince of Songkla University)


มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(Thammasart University)สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
(The Asian Institute of Technology)
สำนักนายกรัฐมนตรี


สำนักนายกรัฐมนตรี
(Office of the Prime Minister)
Nesdb.jpg
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจเเละสังคมแห่งชาติ
(Office of the National Economic and Social Development Board)
alt
สำนักงานสภาความมั่นคงเเห่งชาติ
(Office of the National Security Council)
alt
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(Office of the Council of State)

bottom

top

Latest News

Popular


bottom