.

สื่อออนไลน์

Search this site

ลงทะเบียน

MKH Update

สถิติการเข้าชม


การประเมินระบบนิเวศระดับชาติ (National Ecosystem Assessment; NEA)

การประเมินระบบนิเวศระดับชาติ คือ

1. การประเมินองค์ความรู้โดยผู้เชี่ยวชาญในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ แรงขับเคลื่อน ผลกระทบ และการตอบสนองที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงความหลากหลายชีวภาพและบริการของระบบนิเวศ

2. การสื่อสารข้อประเมินดังกล่าวที่มีคาามซับซ้อนส่งต่อในระดับผู้มีอำนาจในการตัดสินใจ

3. มุ่งเน้นในการชี้ให้เห็นถึงคำถามเชิงนโยบายในเรื่องดังกล่าว

4. วิเคราะห์ข้อมูลที่มีอยู่และระบุช่องว่างของความรู้

โครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. การสร้างขีดความสามารถของประเทศในการประเมิน

2. ทำการประเมินและส่งต่อข้อค้นพบสู๋ระดับผู้ตัดสินใจเชิงนโยบาย

 

 

 

 

 bottom

top

Latest News

Popular


bottom