.

Hot Issue

สื่อออนไลน์

Search this site

ลงทะเบียน

MKH Update

Visitor


 

ฐานข้อมูลความรู้ทางทะเล (Marine Knowledge Hub)

     "ฐานข้อมูลความรู้ทางทะเล" (Marine Knowledge Hub) จัดทำขึ้นภายใต้ โครงการจัดการความรู้เพื่อผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล ที่สนับสนุนทุนวิจัยอย่างต่อเนื่องโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์ เป็นหัวหน้าโครงการและคณะผู้วิจัยจำนวนหนึ่ง มีเป้าหมายที่จะสร้างเครือข่ายของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการผลประโยชน์ทางทะเลทุกด้านโดยผ่านทางอินเตอร์เน็ท ฐานข้อมูลนี้จะมีทั้งข้อมูลที่ค้นคว้า วิจัย วิเคราะห์และสรุปเป็นเนื้อหาเพื่อเก็บไว้เอง และมีส่วนที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่นๆ ที่มีข้อมูลทางทะเลแต่ละด้าน เพื่อหลีกเลี่ยงการเก็บข้อมูลที่ซ้ำซ้อน และเพิ่มเติมในส่วนที่ยังขาด พร้อมทั้งปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยอยู่เสมอ ปัจจุบันฐานข้อมูลความรู้ทางทะเลได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจาก สกว. และการดูแลด้านเนื้อหาจาก คณะอนุกรรมการจัดการความรู้เพื่อผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล (อจชล.) สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) โดยความเห็นและข้อมูลต่างๆ ที่ปรากฎในฐานข้อมูลนี้ไม่เกี่ยวข้องกับความเห็นของหน่วยงานต่างๆและเป็นความรับผิดชอบของหัวหน้าโครงการแต่เพียงผู้เดียว

 

วัตถุประสงค์ (Objectives)

 • เพื่อรวบรวมข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบันและอดีตในภาพรวมเพื่อให้ทราบถึงสถานภาพของการใช้ประโยชน์ทางทะเลของประเทศ
 • ส่งเสริมให้มีการนำข้อมูลที่มีอยู่ไปใช้ในการวางแผน การบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล และ กิจกรรมการใช้ทะเลอย่างยั่งยืนและเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของประเทศ
 • เพื่อสร้างเครือข่ายของหน่วยงานและผู้เชี่ยวชาญทางทะเลในการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนข้อมูล
 • เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการจัดการความรู้เพื่อผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล
 • เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับทะเลให้แก่ประชาชนทั่วไป

แหล่งข้อมูล

 • หน่วยราชการที่เกียวข้อง
 • สถาบันทางการศึกษา
 • รายงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ผู้เชี่ยวชาญ

หัวข้อของข้อมูล 

 • อาณาเขตทางทะเล
 • ลักษณะทั่วไปของทะเลไทย
 • กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทะเล
 • ข้อตกลงระหว่างประเทศ
 • ทรัพยากรทางทะเล
 • กิจกรรมการใช้ประโยชน์
 • ปัญหาสิ่งแวดล้อมทางทะเล
 • พื้นที่คุ้มครองทางทะเล
 • ข้อมูลจังหวัดชายทะเล
 • หน่วยงานทางทะเล
 • คณะอนุกรรมการทางทะเล

รูปแบบของข้อมูล

 • บทบรรยาย /บทความทางวิชาการ (Descriptive information)
 • ข้อมูลเชิงสถิติ (Statistical data)
 • ข้อมูลเชิงพื้นที่ (Geographical Information)

กลุ่มเป้าหมาย (Target Groups)

 • ประชาชนทั่วไป
 • นักวิชาการ
 • ข้าราชการ
 • ภาคเอกชน และ
 • ผู้บริหารหรือผู้ที่มีอำนาจในการตัดสินใจ

 

 

 

สถานที่ติดต่อ :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

         สำนักงานเลขานุการ

                         คณะอนุกรรมการจัดการความรู้เพื่อผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล (อจชล.)

c/o สาขาวิชาการบริหารกิจการทางทะเล (สหสาขาวิชา)

บัณฑิตวิทยาลัย  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ห้อง 1401 ชั้น 14 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (จามจุรี 10)

 ถนนพญาไท ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ /โทรสาร  0 2218 3964    

 

 


bottom

top

Latest News

Popular


bottom